relacje inwestorskie > raporty >

Raport bieżący 41/2016

Raport bieżący 41/2016

Temat:
Wszczęcie postępowania administracyjnego przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki

 

Podstawa prawna:

Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej

 

 

Treść raportu:

Zarząd Spółki DECORA S.A. z siedzibą w Środzie Wielkopolskiej (zwanej dalej „Emitentem” lub „Spółką”) informuje, że w dniu 7 lipca 2016 r.  otrzymał od Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki (dalej zwany „Prezes URE”) zawiadomienie o wszczęciu z urzędu przez ww. organ, na podstawie art. 56 ust. 1 pkt. 3a, a także art. 30 ust. 1 i art. 23 ust. 2 pkt. 13 Ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne Dz. U. z 2012 r., poz. 1059 z późn. zm., w związku z art. 61 § 1 i § 4 Ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego Dz. U. z 2016 r., poz. 23 z późn. zm., postępowania w sprawie wymierzenia Emitentowi kary pieniężnej w związku z powzięciem – na podstawie dokumentów przekazanych Prezesowi URE przez Operatora Systemu Dystrybucyjnego, do których sieci Emitent jest w danych miejscach przyłączony – podejrzenia naruszenia przez Emitenta w dniach 10-31 sierpnia 2015 r. obowiązku stosowania się do ograniczeń w dostarczaniu i poborze energii elektrycznej, co, zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt. 3a Ustawy Prawo energetyczne, podlega karze pieniężnej.

 

W związku z powyższym Emitent złoży Prezesowi URE w wyznaczonym terminie stosowne wyjaśnienia przedstawiające stanowisko Emitenta w zaistniałej sprawie.

 

Zgodnie z art. 56 ust. 3 Ustawy Prawo energetyczne, wysokość maksymalnej kary pieniężnej, za zarzucane Emitentowi naruszenie, nie może przekroczyć 15% przychodu Emitenta osiągniętego w poprzednim roku podatkowym. W ocenie Spółki wszczęcie przez organ administracji publicznej w/w postępowania z uwagi na jego możliwą znaczną wartość – przekraczającą 10% skonsolidowanych kapitałów własnych Emitenta w poprzednim roku obrotowym – stanowi bieżącą informację poufną.

 

← Powrót