relacje inwestorskie > raporty >

Raport bieżący 40/2019

Raport bieżący 40/2019
Data: 24.04.2019
Godzina: 12:00

Temat:
Rekomendacja Zarządu w sprawie dywidendy za rok 2018.

Podstawa prawna:
Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

Treść:
Zarząd Decora S.A. niniejszym informuje, że w związku z wypracowaniem przez Spółkę Decora S.A. w 2018 roku zysku netto w kwocie 17.691.446,10 zł (siedemnastu milionów sześćset dziewięćdziesiąt jeden tysięcy czterysta czterdziestu sześciu złotych 10/100), w dniu 24 kwietnia 2019 r. przekazał Radzie Nadzorczej do zaopiniowania rekomendację w przedmiocie przedstawienia Walnemu Zgromadzeniu propozycji podjęcia uchwały w sprawie przeznaczenia części wypracowanego przez Spółkę Decora S.A w 2018 roku zysku netto w wysokości 10.547.063,00 zł (dziesięciu milionów pięćset czterdzieści siedmiu tysięcy sześćdziesięciu trzech złotych 00/100), do podziału między akcjonariuszy w drodze wypłacenia im dywidendy, a także przeznaczenia pozostałej części wypracowanego przez Spółkę Decora S.A. w 2018 roku zysku netto w wysokości 7.144.383,10 zł (siedmiu milionów sto czterdziestu czterech tysięcy trzystu osiemdziesięciu trzech złotych 10/100) na kapitał zapasowy.

Jednocześnie Zarząd Decora S.A. zarekomendował, aby dywidenda została akcjonariuszom wypłacona proporcjonalnie do posiadanych akcji, tj. w wysokości 1,00 zł (jeden złoty 00/100) na jedną akcję.

← Powrót