relacje inwestorskie > raporty >

Raport bieżący 4/2022

Raport bieżący 4/2022
Data: 16.03.2022
Godzina: 10:51

Temat:

Wpływ wojny w Ukrainie na działalność Emitenta i  Grupy Kapitałowej Emitenta

Podstawa prawna:

Art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylającego dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE.

Treść raportu:

Zarząd DECORA S.A. z siedzibą w Środzie Wielkopolskiej („Spółka”) informuje, że jako następstwo wojny w Ukrainie podjął decyzję o zakończeniu działalności spółki zależnej IP Decora East z siedzibą w Witebsku (Białoruś). Spółka informuje, że w związku z decyzją o zakończeniu działalności IP Decora East planuje zawiązać  rezerwę w kwocie 2,5 mln PLN. Spółka planuje obciążyć rezerwą wyniki  2021 roku. Nie spowoduje to jednak istotnej zmiany szacunkowych wyników minionego roku opublikowanych 17 grudnia 2021 roku w raporcie bieżącym nr 26/2021.

Spółka szacuje, że w roku 2022 nastąpi zmniejszenie jej skonsolidowanych przychodów ze sprzedaży osiąganych na rynkach wschodnich w wysokości  około 5% do 8 % w odniesieniu do szacowanej wartości skonsolidowanych przychodów ze sprzedaży w 2021 roku opublikowanej w raporcie bieżącym nr 26/2021 z 17 grudnia 2021 roku.

← Powrót