relacje inwestorskie > raporty >

Raport bieżący 4/2016

Raport bieżący 4/2016

Temat:
Zakup akcji emitenta przez członka Rady Nadzorczej emitenta.

Podstawa prawna:
Art. 160 ust. 4 Ustawy o obrocie – informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych

Treść raportu:
Zarząd Spółki DECORA S.A. z siedzibą w Środzie Wielkopolskiej informuje, iż na podstawie zawiadomienia otrzymanego w dniu 24 marca 2016 r. sporządzonego zgodnie z art. 160 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, powziął informację o nabyciu akcji Spółki DECORA S.A. przez członka Rady Nadzorczej emitenta.
Z przekazanej informacji wynika, iż w/w osoba w dniach 18, 21, 22, 23 marca 2016r. dokonała zakupu łącznie   181.333 sztuk akcji zwykłych na okaziciela Spółki DECORA S.A. z siedzibą w Środzie Wielkopolskiej,
w następujących wolumenach i cenach:
•    w dniu 18.03.2016 – 172 333 sztuk, w średniej cenie 9,04 zł za jedną akcję
•    w dniu 21.03.2016 – 2 sztuki, w średniej cenie 9,00 zł za jedną akcję
•    w dniu 22.03.2016 – 500 sztuk, w średniej cenie 9,45 zł za jedną akcję
•    w dniu 23.03.2016 – 8498 sztuk, w średniej cenie 9,95 zł za jedną akcję

Transakcje zostały dokonane w trybie sesyjnym na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.
Osoba zobowiązana do przekazania informacji nie wyraziła zgody na publikowanie swoich danych osobowych.

← Powrót