relacje inwestorskie > raporty >

Raport bieżący 4/2014

Raport bieżący 4/2014

Temat:
 Rekomendacja Zarządu w sprawie dywidendy za rok 2013.

Podstawa prawna:

 Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie – informacje poufne

Treść raportu:

Zarząd Decora S.A. niniejszym informuje, że w dniu 26 marca 2014 r. przekazał Radzie Nadzorczej do zaopiniowania rekomendację w przedmiocie przedstawienia Walnemu Zgromadzeniu propozycji podjęcia uchwały w sprawie przeznaczenia wypracowanego przez Spółkę Decora S.A. w 2013 roku zysku netto
w kwocie 2 638 718,94 zł (dwa miliony sześćset trzydzieści osiem tysięcy siedemset osiemnaście złotych 94/100 złotych), w całości do podziału między akcjonariuszy w drodze wypłacenia im dywidendy, a także przeznaczenia na wypłatę dywidendy kwoty 2.108.675,46 zł (dwa miliony sto osiem tysięcy sześćset siedemdziesiąt pięć złotych 46/100 złotych) z kapitału zapasowego, co daje łączną kwotę przeznaczoną do wypłaty akcjonariuszom w wysokości 4.747.394,40 (cztery miliony siedemset czterdzieści siedem tysięcy trzysta dziewięćdziesiąt cztery 40/100 złotych). Jednocześnie Zarząd Decora S.A. zarekomendował, aby dywidenda została akcjonariuszom wypłacona proporcjonalnie do posiadanych akcji, tj. w wysokości 0,42 zł (42/100 złotych tj. czterdzieści dwa grosze) na jedną akcję.
Podstawa prawna: art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. 2009, nr 185, poz. 1439, z późn. zm.) oraz § 38 ust. 1 pkt 11 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. 2009, Nr 33, poz. 259 z późn. zm.)

← Powrót