relacje inwestorskie > raporty >

Raport bieżący 39/2018

Raport bieżący 39/2018
Data: 29.11.2018
Godzina: 10:57

Temat:
Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Decora S.A. na dzień 30 stycznia 2019 r.

Podstawa prawna:
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe.

Treść:
Zarząd Decora Spółka Akcyjna z siedzibą w Środzie Wlkp. („Spółka”), w związku z otrzymaniem w dniu 15 listopada 2018 r. od akcjonariusza Spółki, to jest od Nationale Nederlanden Otwartego Funduszu Emerytalnego, wpisanego do rejestru funduszy emerytalnych pod numerem RFE 4, zarządzanego i reprezentowanego przez Nationale Nederlanden Powszechne Towarzystwo Emerytalne S.A. z siedzibą w Warszawie żądania zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia w trybie                               art. 400 § 1 kodeksu spółek handlowych, działając  na podstawie art. 402¹ i 402² kodeksu spółek handlowych zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które odbędzie się w dniu 30 stycznia 2019 r., początek o godz. 14:00 w siedzibie Spółki DECORA Spółka Akcyjna w Środzie Wielkopolskiej, przy ulicy Prądzyńskiego 24 a.

Pełną treść ogłoszenia zawierającą niezbędne informacje określone przepisami kodeksu spółek handlowych prezentujemy w załączeniu.

Podstawa prawna: § 19 ust. 1 pkt. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa nie będącego państwem członkowskim.

typ nazwa dokumentu data aktualizacji
2018-09-27 08:26 | Raport bieżący 30/2018

Ogłoszenie NWZA 2019

29-11-2018

← Powrót