relacje inwestorskie > raporty >

Raport bieżący 38/2018

Raport bieżący 38/2018
Data: 15.11.2018
Godzina: 17:33

Temat:

Żądanie akcjonariusza zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia DECORA S.A.

Podstawa prawna:

Art. 17 MAR ust. 1 MAR

Treść:

Zarząd Spółki DECORA S.A. z siedzibą w Środzie Wielkopolskiej (zwanej dalej „Spółką” lub „Emitentem”), informuje, że w dniu 15.11.2018 r. Spółka otrzymała od Nationale Nederlanden Powszechne Towarzystwo Emerytalne S.A. z siedzibą w Warszawie, posiadającego 1.100.000 (jeden milion sto tysięcy) akcji w kapitale zakładowym Spółki żądanie zwołania, na podstawie art. 400 § 1 kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki i umieszczenia określonych spraw w porządku jego obrad, tj.: na podstawie art. 400 § 1 Kodeksu spółek handlowych w celu podjęcia uchwały w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki, w sprawie zmiany uchwały nr 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 3 września 2018 r. w sprawie upoważnienia Zarządu Spółki do nabywania akcji własnych w celu ich umorzenia oraz utworzenia kapitału rezerwowego na sfinansowanie nabycia akcji własnych, w sprawie umorzenia akcji własnych, w sprawie obniżenia kapitału zakładowego w związku z umorzeniem akcji własnych, w sprawie zmiany Statutu Spółki związanej z obniżeniem kapitału zakładowego, w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej Spółki do ustalenia tekstu jednolitego „Statutu Decora Spółka Akcyjna”, w sprawie poniesienia przez Spółkę kosztów zwołania i odbycia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Przedmiotowy wniosek Nationale Nederlanden Powszechne Towarzystwo Emerytalne S.A. z siedzibą w Warszawie  wraz ze zgłoszonymi projektami uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia stanowi załącznik do niniejszego raportu bieżącego.

Powyższe informacje zostały uznane przez Zarząd Emitenta za spełniające przesłanki Art. 17 ust. 1 MAR jako określone w sposób precyzyjny informacje mające charakter cenotwórczy.

typ nazwa dokumentu data aktualizacji
2018-09-27 08:26 | Raport bieżący 30/2018

Żądanie zwołania NWZA

15-11-2018

← Powrót