relacje inwestorskie > raporty >

Raport bieżący 38/2016

Raport bieżący 38/2016

Temat:
Transakcje na akcjach emitenta dokonane przez członka zarządu emitenta oraz osobę blisko z nim związaną.

Podstawa prawna:

Art. 160 ust. 4 Ustawy o obrocie – informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych

Treść raportu:

Zarząd Spółki DECORA S.A. z siedzibą w Środzie Wielkopolskiej informuje, iż na podstawie zawiadomienia otrzymanego w dniu 30 czerwca 2016 r. sporządzonego zgodnie z art. 160 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, powziął informację o zawarciu w dniu 28 czerwca 2016 roku przez Pana Artura Hibnera – członka zarządu emitenta – z Panią Kariną Hibner – małżonką, osobą blisko związaną z członkiem zarządu emitenta zgodnie z art. 160 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi – umowy o podziale majątku wspólnego, w wyniku której Pan Artur Hibner zbył a Pani Karina Hibner nabyła, stając się jedynym właścicielem 67.300 akcji zwykłych na okaziciela Spółki DECORA S.A. z siedzibą w Środzie Wielkopolskiej.

Umowa została zawarta pod tytułem darmym, poza rynkiem regulowanym jako umowa cywilnoprawna (podział majątku wspólnego).

Umowa nie wywarła wpływu na łączny udział głosów małżonków Hibner w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki DECORA S.A. z siedzibą w Środzie Wielkopolskiej

Osoba zobowiązana do przekazania informacji wyraziła zgodę na publikowanie danych osobowych.

← Powrót