relacje inwestorskie > raporty >

Raport bieżący 37/2018

Raport bieżący 37/2018
Data: 09.11.2018
Godzina: 12:14

Dane finansowe przedkładające się bezpośrednio na sytuację finansową i wyniki Grupy Kapitałowej Emitenta.

 

Podstawa prawna:
Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne

 

Treść raportu:

Zarząd DECORA S.A. z siedzibą w Środzie Wielkopolskiej (zwanej dalej także „Emitentem”) podaje do publicznej wiadomości wstępne skonsolidowane wyniki finansowe Grupy Kapitałowej DECORA S.A (w PLN) za III kwartały 2018 roku:
Przychody ze sprzedaży – 208,6 mln wobec 179,0 mln za III kwartały 2017 roku, co stanowi wzrost o 29,6 mln, tj. o 17%;
EBITDA – 21,8 mln wobec 18,0 mln za III kwartały 2017 roku, co stanowi wzrost o 3,8 mln, tj. o 21%;
Zysk netto – 17,7 mln wobec 11,0 mln za III kwartały 2017 roku, co stanowi wzrost o 6,7 mln, tj. o 61%.

Zarząd Emitenta zaznacza, że ostateczne wyniki zostaną przedstawione w skróconym skonsolidowanym raporcie okresowym za III kwartały 2018 roku, które Emitent zamierza opublikować 29 listopada 2018 roku zgodnie z komunikatem zawartym w raporcie bieżącym 29/2018.

Jednocześnie w związku z przyjęciem przez Emitenta Indywidualnych Standardów Raportowania opublikowanych raportem bieżącym numer 39/2016 w dniu 1 lipca 2016 roku, Zarząd Spółki informuje, że szacunki uzyskane w trakcie przygotowywania sprawozdania finansowego za III kwartały 2018 roku wykazały wydarzenia będące danymi finansowymi, których zaistnienie przekłada się bezpośrednio na sytuację finansową i wyniki Grupy Kapitałowej Emitenta określone w Części I, Rozdział II pkt. 9 Indywidualnych Standardów Raportowania.
Celem wykazania istotności w/w danych Emitent przyjął skonsolidowane dane finansowe Grupy Kapitałowej Emitenta za III kwartał 2018 roku (dalej jako „Bieżący okres sprawozdawczy”) w porównaniu ze skonsolidowanymi danymi finansowymi Grupy Kapitałowej Emitenta za III kwartał 2017 roku (dalej jako „Porównywalny okres sprawozdawczy”).
W Bieżącym okresie sprawozdawczym szacuje się, że nastąpi zwiększenie kwotowe skonsolidowanego wyniku brutto ze sprzedaży w stosunku do Porównywalnego okresu sprawozdawczego o 4,3 mln PLN, tj. o 20%.
Wartość kwotowa skonsolidowanego wyniku brutto ze sprzedaży w Bieżącym okresie sprawozdawczym wynosi 25,7 mln PLN a w Porównywalnym okresie sprawozdawczym wyniosła 21,4 mln PLN. Zmiana wynika ze wzrostu przychodów ze sprzedaży i struktury sprzedaży.
W Bieżącym okresie sprawozdawczym szacuje się, że nastąpi zwiększenie skonsolidowanego wyniku EBITDA w stosunku do Porównywalnego okresu sprawozdawczego o 1,8 mln PLN, tj. o 25%.
Wartość skonsolidowanego wyniku EBITDA w Bieżącym okresie sprawozdawczym wynosi 9,0 mln PLN a w Porównywalnym okresie sprawozdawczym wyniosła 7,2 mln PLN. Zmiana wynika ze wzrostu skonsolidowanego wyniku brutto ze sprzedaży.
W Bieżącym okresie sprawozdawczym szacuje się, że nastąpi zwiększenie skonsolidowanego zysku netto w stosunku do Porównywalnego okresu sprawozdawczego o 1,7 mln PLN, tj. o 44%.
Wartość skonsolidowanego zysku netto w Bieżącym okresie sprawozdawczym wynosi 5,6 mln PLN a w Porównywalnym okresie sprawozdawczym wyniosła 3,9 mln PLN. Zmiana wynika ze wzrostów na wszystkich poziomach działalności.

Zarząd Emitenta zastrzega, że powyższe wyniki finansowe stanowią szacunki uzyskane w trakcie przygotowywania skróconego skonsolidowanego raportu okresowego Grupy Kapitałowej DECORA S.A za III kwartały 2018 roku. Wyniki opublikowane w raporcie za III kwartały 2018 roku mogą więc odbiegać od opublikowanych w niniejszym raporcie bieżącym wyników szacunkowych.

Powyższe informacje zostały uznane przez Zarząd Emitenta za spełniające przesłanki Art. 17 ust. 1 MAR jako określone w sposób precyzyjny informacje mające charakter cenotwórczy.

← Powrót