relacje inwestorskie > raporty >

Raport bieżący 36/2019

Raport bieżący 36/2019
Data: 02.04.2019
Godzina: 9:58

Temat:
Przekroczenie przez Akcjonariusza 5% ogólnej liczby głosów w spółce publicznej Decora S.A.

Podstawa prawna:
Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie – nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji.

Treść raportu:
Zarząd Decora S.A. (“Spółka”) informuje, iż w dniu 1 kwietnia 2019 roku, Spółka otrzymała zawiadomienie od NN Investment Partners Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A, działającego w imieniu NN Parasol Funduszu Inwestycyjnego Otwartego, że w wyniku rejestracji obniżenia kapitału zakładowego Spółki w dniu 26 marca 2019 roku, liczba głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy Spółki, posiadanych samodzielnie przez NN Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty wzrosła powyżej progu 5% ogólnej liczby głosów.

Przed zmianą udziału subfundusze NN Parasol Funduszu Inwestycyjnego Otwartego posiadały łącznie 544.393 akcje Spółki, co stanowiło 4,82% kapitału zakładowego Spółki, dającego łącznie 544.393 głosy na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy Spółki, stanowiących 4,82% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy Spółki.

Według stanu na dzień przekroczenia progu subfundusze NN Parasol Funduszu Inwestycyjnego Otwartego posiadały łącznie 544.393 akcje Spółki, co stanowiło 5,17 % kapitału zakładowego Spółki, dającego łącznie 544.393 głosy na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy Spółki, stanowiących 5,17% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy Spółki.

Pełna treść zawiadomienia stanowi załącznik do niniejszego raportu bieżącego.

typ nazwa dokumentu data aktualizacji
2018-09-27 08:26 | Raport bieżący 30/2018

zawiadomienie_NN_Parasol_01.04_art.69uoo

02-04-2019

← Powrót