relacje inwestorskie > raporty >

Raport bieżący 35/2019

Raport bieżący 35/2019
Data: 01.04.2019
Godzina: 16:32

Temat:
Przekroczenie przez Akcjonariusza 10% ogólnej liczby głosów w spółce publicznej Decora S.A.

Podstawa prawna:
Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie – nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji.

Treść raportu:
Zarząd Decora S.A. (“Spółka”) informuje, iż w dniu 1 kwietnia 2019 roku otrzymał zawiadomienie od PKO BP Bankowy Otwarty Fundusz Emerytalny („PKO OFE”), reprezentowany przez PKO BP BANKOWY Powszechne Towarzystwo Emerytalne Spółkę Akcyjną, że w wyniku rejestracji obniżenia kapitału zakładowego Spółki w dniu 26 marca 2019 roku udział PKO OFE w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu Spółki przekroczył 10 %.

Bezpośrednio przed dniem zarejestrowania obniżenia kapitału zakładowego Spółki, tj. na dzień 25 marca 2019 r., PKO OFE posiadał 1.123.054 akcje Spółki (co stanowiło 9,94% udziału w kapitale zakładowym Spółki), dające prawo do 1.123.054 głosów na walnym zgromadzeniu Spółki (stanowiących 9,94% udziału w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu Spółki).

Po rejestracji obniżenia kapitału zakładowego Spółki tj. na dzień 26 marca 2019 roku PKO OFE posiadał 1.123.054 akcje Spółki (co stanowiło 10,65% udziału w kapitale zakładowym Spółki) dające prawo do 1.123.054 głosów na walnym zgromadzeniu Spółki (stanowiących 10,65% udziału w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu Spółki).

Pełna treść zawiadomienia stanowi załącznik do niniejszego raportu bieżącego.

typ nazwa dokumentu data aktualizacji
2018-09-27 08:26 | Raport bieżący 30/2018

zawiadomienie_PKO_OFE_01.04_art.69

01-04-2019

← Powrót