relacje inwestorskie > raporty >

Raport bieżący 35/2018

Raport bieżący 35/2018
Data: 23.10.2018
Godzina: 10:31

Temat:
Zbycie znacznego pakietu akcji – zmniejszenie udziału akcjonariusza, posiadającego co najmniej 5% ogólnej liczby głosów w spółce publicznej Decora S.A., poniżej progu 5% ogólnej liczby głosów

 

Podstawa prawna:
Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie – nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji

 

Treść:
Zarząd Spółki DECORA S.A. z siedzibą w Środzie Wielkopolskiej (zwanej dalej jako „Spółka”) informuje, iż na podstawie zawiadomienia wysłanego w dniu 22 października 2018 roku o godz.18:47, sporządzonego w Warszawie w dniu  22 października 2018 roku,  zgodnie z art. 69 ust. 1 pkt 2  ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (zwanej dalej jako: „Ustawa”), przez Familiar S.A., SICAV-SIF, spółki prawa Wielkiego Księstwa Luksemburga, zorganizowanej w formie societe anonyme jako spółka inwestycyjna o kapitale zmiennym – specjalistycznego funduszu inwestycyjnego (societe d’investissement a capital variable – fonds d’investissement specialise) z siedzibą w Luksemburgu, 12, rue Eugene Ruppert, L-2453 Luxemburg, Wielkie Księstwo Luksemburga (zwanej dalej jako: „Fundusz”), powziął informację, o tym że Fundusz zmniejszył udział w ogólnej liczbie głosów w Spółce poniżej 5%.

Przyczyną zmiany udziału w ogólnej liczbie głosów w Spółce było dokonanie przez Fundusz, w dniu 18 października 2018 roku, transakcji zbycia 698.836 akcji Spółki. (zwanej dalej jako: „Transakcja”).

Przed dokonaniem Transakcji Fundusz posiadał 698.836 akcji Spółki, stanowiących 6,1826 % kapitału zakładowego Spółki i uprawniających do wykonywania 698.836 głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy Spółki, dających 6,1826 % udziału w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy Spółki.

Po dokonaniu Transakcji Fundusz nie posiada akcji Spółki.

Ponadto w zawiadomieniu wskazano, iż Fundusz nie posiada instrumentów finansowych, o których mowa w art. 69b ust.1 Ustawy.

Fundusz jednocześnie poinformował w zawiadomieniu, iż nie istnieją podmioty zależne od Funduszu posiadające akcje Spółki, a także osoby, o których mowa w art. 87 ust. 1 pkt 3 lit. c) Ustawy.

W załączeniu  skan treści zawiadomienia Spółki przez Fundusz z dnia 22 października 2018 roku.

typ nazwa dokumentu data aktualizacji
2018-09-27 08:26 | Raport bieżący 30/2018

skan zawiadomienia art. 69 ustawy o ofercie Familiar S.A.

23-10-2018

← Powrót