relacje inwestorskie > raporty >

Raport bieżący 33/2016

Raport bieżący 33/2016

Temat:
Spełnienie się warunku dotyczącego aneksu do umowy o kredyt w rachunku bieżącym i rachunku walutowym z Bankiem Zachodnim     WBK S.A.

 

Podstawa prawna:  
Art. 56 ust. 1 pkt 2 ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.

 

Treść:
Zarząd Spółki DECORA S.A. z siedzibą w Środzie Wielkopolskiej (zwanej dalej „Emitentem” lub „Spółką”) niniejszym informuje, że w dniu 13 czerwca 2016 r. Emitent dostarczył do Banku Zachodniego WBK Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu oświadczenie o poddaniu się egzekucji do kwoty 41.380.782,60 zł (czterdzieści jeden milionów trzysta osiemdziesiąt tysięcy siedemset osiemdziesiąt dwa złote sześćdziesiąt groszy) złożone przez Emitenta w trybie art. 777 § 1 Kodeksu postępowania cywilnego (zwane dalej „Oświadczeniem”).

Oświadczenie zostało wystawione na zabezpieczenie obowiązku zapłaty wszelkich świadczeń pieniężnych Spółki wobec Banku Zachodniego WBK S.A., a wynikających z umowy o kredyt w rachunku bieżącym i rachunku walutowym nr 1418/034/05 z dnia 25.07.2005r. wraz z późniejszymi zmianami.

Emitent zobowiązał się dostarczyć Oświadczenie na podstawie aneksu nr 22 do umowy o kredyt w rachunku bieżącym i rachunku walutowym nr 1418/034/05 z dnia 25.07.2005r. wraz z późniejszymi zmianami, o zawarciu którego Spółka informowała raportem nr 32/2016 w dniu 6 czerwca 2016 roku.
Emitent zobowiązał się dostarczyć Oświadczenie do Banku Zachodniego WBK S.A. z siedzibą we Wrocławiu w terminie do dnia 06.07.2016 roku (30 dni od daty zawarcia aneksu).

Warunki zabezpieczenia nie odbiegają od warunków przyjętych dla tego typu umów.

Podstawa prawna raportu: art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie publicznej – informacje bieżące i okresowe.

← Powrót