relacje inwestorskie > raporty >

Raport bieżący 32/2018

Raport bieżący 32/2018
Data: 10.10.2018
Godzina: 15:25

Temat:
Ustanowienie zastawów o znacznej wartości na aktywach Emitenta

 

Podstawa prawna:
Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne

 

Treść raportu:
W związku z przyjęciem przez DECORA S.A. z siedzibą w Środzie Wielkopolskiej (zwanej dalej „Emitentem” lub „Spółką”) Indywidualnych Standardów Raportowania opublikowanych raportem bieżącym numer 39/2016 w dniu 1 lipca 2016 roku, Zarząd Spółki na podstawie Części 2, Rozdział I pkt. 13 Indywidualnych Standardów Raportowania informuje, że w dniu 10 października 2018 r. Emitent uzyskał informację, iż w dniu 2 października 2018 r. postanowieniami Sądu Rejonowego Poznań Nowe Miasto i Wilda, Wydział VII Gospodarczy – Rejestru Zastawów dokonano dwóch wpisów zastawu rejestrowego do rejestru zastawów na rzecz Banku Santander Bank Polska Spółka Akcyjna (zwanej dalej: „Bankiem”).
Pierwszy wpis zastawu rejestrowego dokonany został na podstawie umowy zastawu rejestrowego na zbiorze rzeczy ruchomych Emitenta, chociażby jego skład był zmienny, zawartej przez Emitenta z Bankiem w dniu 12.09.2018 r.  na zabezpieczenie roszczeń Banku wynikających z zawartej pomiędzy Emitentem a Bankiem umowy o kredyt w rachunku bieżącym i walutowym nr 1418/034/05 z dnia 25.07.2005 r. wraz z późniejszymi zmianami oraz umowy o kredyt terminowy nr K00772/18 z dnia 10.09.2018 r. Przedmiotem zastawu rejestrowego są wszystkie zapasy i materiały gotowe Emitenta położone w siedzibie Emitenta oraz w zakładzie produkcyjnym prowadzonym przez Emitenta w Kostrzynie nad Odrą. Wartość przedmiotu zastawu rejestrowego na dzień 31.07. 2018 r. wynosi 22.885.119,32 zł. Zastaw rejestrowy ustanowiono na rzecz Banku do kwoty 153.000.000 zł.
Drugi wpis zastawu rejestrowego dokonany został na podstawie umowy zastawu rejestrowego na zbiorze wierzytelności wynikających z umów rachunku bankowego zawartej przez Emitenta z Bankiem w dniu 12.09.2018 r.  na zabezpieczenie roszczeń Banku wynikających z zawartej pomiędzy Emitentem a Bankiem umowy o kredyt w rachunku bieżącym i walutowym nr 1418/034/05 z dnia 25.07.2005 r. wraz z późniejszymi zmianami oraz umowy o kredyt terminowy nr K00772/18 z dnia 10.09.2018 r. Przedmiotem zastawu rejestrowego jest zbiór wierzytelności o wypłatę środków z rachunków bankowych Emitenta prowadzonych w Banku. Wartość przedmiotu zastawu rejestrowego na dzień 11.09.2018 r. wynosi 7.647.248,66 zł. Zastaw rejestrowy ustanowiono na rzecz Banku do kwoty 153.000.000 zł.

Wartość każdego ze wskazanych powyżej zastawów  przekracza 10% kapitałów własnych Grupy Kapitałowej Emitenta w Poprzednim roku obrotowym.

← Powrót