relacje inwestorskie > raporty >

Raport bieżący 32/2016

Raport bieżący 32/2016

Temat:
Zawarcie aneksu do umowy o kredyt w rachunku bieżącym i rachunku walutowym z Bankiem Zachodnim WBK S.A.

Podstawa prawna:  
Art. 56 ust. 1 pkt 2 ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.

Treść:
Zarząd Spółki DECORA S.A. z siedzibą w Środzie Wielkopolskiej (zwanej dalej „Emitentem”) niniejszym informuje, że w dniu 6 czerwca 2016 r. Emitent zawarł z Bankiem Zachodnim WBK Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu aneks nr 22 do umowy o kredyt w rachunku bieżącym i rachunku walutowym nr 1418/034/05 z dnia 25.07.2005r. wraz z późniejszymi zmianami (zwany dalej „Aneksem”).

Na mocy Aneksu na dzień 30.06.2017 roku zmieniony został dzień spłaty kredytu, tj. dzień w którym powinna nastąpić całkowita spłata kredytu i wszelkich innych należności banku wynikających z umowy o kredyt w rachunku bieżącym i rachunku walutowym nr 1418/034/05 z dnia 25.07.2005r. wraz z późniejszymi zmianami lub ostatni dzień okresu wypowiedzenia umowy o kredyt w rachunku bieżącym i rachunku walutowym nr 1418/034/05 z dnia 25.07.2005r. wraz z późniejszymi zmianami.

Zgodnie z aneksem Emitent zobowiązał się ponadto dostarczyć do Banku Zachodniego WBK S.A. z siedzibą we Wrocławiu – w terminie 30 dni od daty zawarcia Aneksu – oświadczenia o poddaniu się egzekucji do kwoty 41.380.782,60 zł (czterdzieści jeden milionów trzysta osiemdziesiąt tysięcy siedemset osiemdziesiąt dwa złote sześćdziesiąt groszy) złożonego przez Emitenta w trybie art. 777 § 1 Kodeksu postępowania cywilnego na warunkach uzgodnionych z Bankiem Zachodnim WBK S.A. z siedzibą we Wrocławiu.

Pozostałe istotne warunki umowy o kredyt w rachunku bieżącym i rachunku walutowym nr 1418/034/05 z dnia 25.07.2005r. wraz z późniejszymi zmianami, pozostają bez zmian. Warunki umowy nie odbiegają od warunków przyjętych dla tego typu umów.

Wykorzystanie kredytu na zasadach określonych w Aneksie może nastąpić po dniu 30.06.2016 r.

Wartość przyznanego Emitentowi limitu wierzytelności przekracza 10% wartości kapitałów własnych Emitenta.
Podstawa prawna raportu: art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie publicznej – informacje bieżące i okresowe.

 

← Powrót