relacje inwestorskie > raporty >

Raport bieżący 31/2022

Raport bieżący 31/2022
Data: 20.12.2022
Godzina: 14:22

Temat:

Wzrost szacowanych kosztów inwestycji

Podstawa prawna:

Art. 17 ust. 1 Rozporządzenia MAR – informacje poufne.

Treść raportu:

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 17/2022 z dnia 06 czerwca 2022 , Zarząd Decora S.A. („Spółka”) informuje, że Rada Nadzorcza Spółki wyraziła w dniu 20 grudnia 2022 roku zgodę na zwiększenie ryczałtowej wartości wydatków ponoszonych na inwestycję w podłogi winylowe SPC do kwoty netto w wysokości 60.000.000 zł (słownie: szęśćdziesiąt milionów złotych 00/100). 

Pozostałe informacje dotyczące inwestycji pozostają bez zmian.

Szczegółowa podstawa prawna:

Art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 596/2014 w sprawie nadużyć na rynku oraz uchylającego dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE (Dz. U. UE. L. 2014.173.1)

← Powrót