relacje inwestorskie > raporty >

Raport bieżący 31/2020

Raport bieżący 31/2020
Data: 27.10.2020
Godzina: 13:15

Temat:

Dane finansowe przedkładające się bezpośrednio na sytuację finansową i wyniki Grupy Kapitałowej Emitenta.

Podstawa prawna:
Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne

Treść raportu:

Zarząd DECORA S.A. z siedzibą w Środzie Wielkopolskiej (zwanej dalej także „Emitentem”) podaje do publicznej wiadomości wstępne skonsolidowane wyniki finansowe Grupy Kapitałowej DECORA S.A za III kwartały 2020 rok:
Przychody ze sprzedaży – 273,6 mln PLN wobec 235,0 mln PLN za III kwartały 2019 roku, co stanowi wzrost o 38,6 mln PLN, tj. o 16%;
EBITDA  – 59,7 mln PLN wobec 35,6 mln PLN za III kwartały  2019 roku, co stanowi wzrost o 24,1 mln PLN, tj. o 68%
Zysk netto – 41,5 mln PLN  wobec 21,6 mln PLN za III kwartały 2019 roku, co stanowi wzrost o 19,9 mln PLN, tj. o 92%.

Zarząd Emitenta zaznacza, że ostateczne wyniki zostaną przedstawione w skróconym skonsolidowanym raporcie okresowym za III kwartały 2020 roku, które Emitent zamierza opublikować 13 listopada 2020 roku zgodnie z komunikatem zawartym w raporcie bieżącym 29/2020.

Jednocześnie w związku z przyjęciem przez Emitenta Indywidualnych Standardów Raportowania opublikowanych raportem bieżącym numer 39/2016 w dniu 1 lipca 2016 roku, Zarząd Spółki informuje, że szacunki uzyskane w trakcie przygotowywania sprawozdania finansowego za III kwartały 2020 roku wykazały wydarzenia będące danymi finansowymi, których zaistnienie przekłada się bezpośrednio na sytuację finansową i wyniki Grupy Kapitałowej Emitenta określone w Części I, Rozdział II Indywidualnych Standardów Raportowania.

Celem wykazania istotności w/w danych Emitent przyjął skonsolidowane dane finansowe Grupy Kapitałowej Emitenta za
III kwartał 2020 roku (dalej jako „Bieżący okres sprawozdawczy”) w porównaniu ze skonsolidowanymi danymi finansowymi Grupy Kapitałowej Emitenta za III kwartał 2019 roku (dalej jako „Porównywalny okres sprawozdawczy”).

W Bieżącym okresie sprawozdawczym szacuje się, że nastąpi zwiększenie skonsolidowanych przychodów ze sprzedaży netto w stosunku do Porównywalnego okresu sprawozdawczego o 24,7 mln PLN, tj. o 30%.

Wartość skonsolidowanych przychodów ze sprzedaży netto Bieżącym okresie sprawozdawczym wynosi 108,2 mln PLN a w Porównywalnym okresie sprawozdawczym wyniosła 83,5 mln PLN. Zmiana jest efektem wzrostu popytu ze strony Klientów Grupy Kapitałowej Emitenta oraz wyższych kursów walutowych  w Bieżącym okresie sprawozdawczym.

W Bieżącym okresie sprawozdawczym szacuje się, że nastąpi zwiększenie procentowego skonsolidowanego wyniku brutto ze sprzedaży w stosunku do Porównywalnego okresu sprawozdawczego o 10 p.p oraz zwiększenie  kwoty skonsolidowanego wyniku brutto ze sprzedaży  w stosunku do Porównywalnego okresu sprawozdawczego o 19,0 mln PLN tj. o 66%.

Procentowy skonsolidowany wynik brutto ze sprzedaży w Bieżącym okresie sprawozdawczym wynosi 44,2 %, a w Porównywalnym okresie sprawozdawczym wynosił 34,5 %.

Kwota skonsolidowanego wyniku brutto ze sprzedaży w Bieżącym okresie sprawozdawczym wynosi 47,9 mln PLN, a w Porównywalnym okresie sprawozdawczym wynosiła 28,9 mln PLN.

Zmiana wynika ze wzrostu popytu ze strony Klientów Grupy Kapitałowej Emitenta  ze struktury sprzedaży produktów, niższych cen nabycia surowców oraz wyższych kursów walutowych.

W Bieżącym okresie sprawozdawczym szacuje się, że nastąpi zwiększenie skonsolidowanych kosztów sprzedaży w stosunku do Porównywalnego okresu sprawozdawczego o 2,3 mln PLN, tj. o 14%, jednakże mniej o 16 p.p. względem  wzrostu skonsolidowanych przychodów ze sprzedaży netto, który wynosi 30%.

Wartość skonsolidowanych kosztów sprzedaży w Bieżącym okresie sprawozdawczym wynosi 18,4 mln PLN a w Porównywalnym okresie sprawozdawczym wyniosła 16,1 mln PLN. Zmiana w stosunku  do wzrostu skonsolidowanych przychodów ze sprzedaży netto wynika z podejmowanych działań optymalizacyjnych w Bieżącym okresie sprawozdawczym.

W Bieżącym okresie sprawozdawczym szacuje się, że nastąpi zwiększenie skonsolidowanego EBITDA w stosunku do Porównywalnego okresu sprawozdawczego o 13,6 mln PLN, tj. o 111%.

Wartość skonsolidowanego EBITDA w Bieżącym okresie sprawozdawczym wynosi 25,8 mln PLN a w Porównywalnym okresie sprawozdawczym wyniosła 12,2 mln PLN. Zmiana wynika ze wzrostu kwotowego skonsolidowanego wyniku EBIT w Bieżącym okresie sprawozdawczym.

W Bieżącym okresie sprawozdawczym szacuje się, że nastąpi zwiększenie skonsolidowanego wyniku netto w stosunku do Porównywalnego okresu sprawozdawczego o 11,6 mln PLN, tj. o 158%.

Wartość skonsolidowanego wyniku netto w Bieżącym okresie sprawozdawczym wynosi 18,9 mln PLN a w Porównywalnym okresie sprawozdawczym wyniosła 7,3 mln PLN. Zmiana wynika przede wszystkim ze wzrostu kwotowego skonsolidowanego wyniku EBIT w Bieżącym okresie sprawozdawczym

Zarząd Emitenta zastrzega, że powyższe wyniki finansowe stanowią szacunki uzyskane w trakcie przygotowywania skonsolidowanego skróconego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej DECORA S.A za III kwartały 2020 roku. Wyniki opublikowane w raporcie za III kwartały 2020 roku mogą więc odbiegać od opublikowanych w niniejszym raporcie bieżącym wyników szacunkowych.

← Powrót