relacje inwestorskie > raporty >

Raport bieżący 30/2022

Raport bieżący 30/2022
Data: 14.12.2022
Godzina: 14:25

Temat:

Zakończenie przyjmowania ofert w ramach skupu akcji własnych Spółki oraz rozliczenie transakcji i nabycie akcji własnych Spółki

Podstawa prawna:

Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

Treść raportu:

Zarząd Decora S.A. z siedzibą w Środzie Wielkopolskiej („Spółka”, „Emitent”), w nawiązaniu do raportu bieżącego Spółki nr 28/2022 z dnia 23 listopada 2022 r., niniejszym przedstawia podsumowanie przeprowadzonego w dniach 28 listopada 2022 r. – 9 grudnia 2022 r. przyjmowania ofert zbycia akcji Spółki („Skup”).

W związku z realizacją Skupu nabytych przez Spółkę zostało 2.999 (dwa tysiące dziewięćset dziewięćdziesiąt dziewięć) akcji zwykłych na okaziciela Spółki, o wartości nominalnej 0,05 zł każda, zarejestrowanych w depozycie papierów wartościowych prowadzonym przez KDPW pod kodem ISIN: PLDECOR00013 („Akcje Własne”). Akcje Własne zostały nabyte po jednolitej cenie 32,00 zł (trzydzieści dwa złote 00/100) za jedną Akcję Własną tj. za łączną cenę 95.968,00 zł (dziewięćdziesiąt pięć tysięcy dziewięćset sześćdziesiąt osiem złotych). Łączna wartość nominalna nabytych Akcji Własnych wynosi 149,95 zł (sto czterdzieści dziewięć złotych dziewięćdziesiąt pięć groszy).

Nabyte przez Emitenta Akcje Własne stanowią 0,028% udziału w kapitale zakładowym Spółki i 0,028% w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki. Spółka, stosownie do art. 364 § 2 Kodeksu spółek handlowych nie będzie wykonywała praw udziałowych z Akcji Własnych, z wyjątkiem uprawnień do ich zbycia lub wykonywania czynności, które zmierzają do zachowania tych praw.

Zawarcie i rozliczenie transakcji nabycia Akcji Własnych nastąpiło w dniu 14 grudnia 2022 r. Transakcja nabycia Akcji Własnych została zawarta poza zorganizowanym systemem obrotu instrumentami finansowymi, za pośrednictwem Santander Bank Polska S.A. – Santander Biuro Maklerskie z siedzibą w Warszawie.

W ramach Skupu złożono oferty sprzedaży obejmujące łącznie 2.999 (dwa tysiące dziewięćset dziewięćdziesiąt dziewięć) akcji Spółki. W związku z tym, że łączna liczba akcji Spółki zgłoszonych przez akcjonariuszy do sprzedaży w ramach Skupu nie przekroczyła łącznej liczby akcji, którą Spółka zamierzała nabyć, Spółka nie dokonywała proporcjonalnej redukcji ofert sprzedaży akcji Spółki.

Celem nabycia Akcji Własnych jest realizacja programu motywacyjnego, ustanowionego w Spółce na podstawie uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia nr 3 z dnia 8 września 2020 roku.

Spółka nie posiada innych akcji własnych poza wskazanymi powyżej Akcjami Własnymi.

← Powrót