relacje inwestorskie > raporty >

Raport bieżący 30/2016

Raport bieżący 30/2016

Temat:
Zakup akcji emitenta przez członka Rady Nadzorczej emitenta.

Podstawa prawna:
Art. 160 ust. 4 Ustawy o obrocie – informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych

Treść raportu:

Zarząd Spółki DECORA S.A. z siedzibą w Środzie Wielkopolskiej informuje, iż na podstawie zawiadomienia otrzymanego w dniu 31 maja 2016 r. sporządzonego zgodnie z art. 160 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, powziął informację o nabyciu akcji Spółki DECORA S.A. przez członka Rady Nadzorczej emitenta.

Z przekazanej informacji wynika, iż w/w osoba w dniach 27 i 30 maja 2016r. dokonała zakupu łącznie 24.794 sztuk akcji zwykłych na okaziciela Spółki DECORA S.A. z siedzibą w Środzie Wielkopolskiej,
w następujących wolumenach i cenach:

•    w dniu 27.05.2016 – 964 sztuki, w średniej cenie 8,50 zł za jedną akcję
•    w dniu 30.05.2016 – 23 830 sztuk, w średniej cenie 8,50 zł za jedną akcję

Transakcje zostały dokonane w trybie sesyjnym na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

Osoba zobowiązana do przekazania informacji nie wyraziła zgody na publikowanie swoich danych osobowych.

← Powrót