relacje inwestorskie > raporty >

Raport bieżący 3/2016

Raport bieżący 3/2016

Temat:
Nabycie znacznego pakietu akcji – przekroczenie przez Akcjonariusza 25% ogólnej liczby głosów
w spółce publicznej Decora S.A.

 

Podstawa prawna:  
Art. 70 pkt 1 ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.

 

Treść:
Zarząd Spółki Decora S.A. z siedzibą w Środzie Wielkopolskiej informuje, iż na podstawie zawiadomienia otrzymanego w dniu 24 marca 2016 roku, sporządzonego zgodnie z art. 69 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, powziął informację
o tym, że w wyniku nabycia przez akcjonariusza Włodzimierza Lesińskiego (zwanego dalej: „Akcjonariuszem”) akcji spółki Decora S.A., łączna liczba głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy Emitenta posiadanych przez Akcjonariusza przekroczyła próg 25% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Decora S.A.
Przyczyną zmiany udziału w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu Spółki Decora S.A. było nabycie przez Akcjonariusza w dniu 18 marca 2016r., 172.333 akcji Emitenta.
Liczba akcji posiadanych przed zmianą udziału wynosiła 2.746.779 akcji, co stanowiło 24,30% udziału
w kapitale zakładowym Emitenta. Liczba głosów posiadanych przed zmianą udziału wynosiła 2.746.779 głosów, co stanowiło 24,30% w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu Decora S.A.
Według stanu na dzień sporządzenia ww. zawiadomienia tj. na dzień 24 marca 2016 roku Akcjonariusz posiada 2.928.112 sztuk akcji Decora S.A., stanowiących 25,90% kapitału zakładowego Emitenta, uprawniających do 2.928.112 głosów na walnym zgromadzeniu Emitenta, co stanowi 25,90% ogólnej liczby głosów.
Z informacji przekazanych przez Akcjonariusza wynika, że nie istnieją podmioty zależne od Akcjonariusza posiadające akcje Emitenta, a także osoby, o których mowa w art. 87 ust. 1 pkt 3) lit. c) Ustawy o ofercie.

 

← Powrót