relacje inwestorskie > raporty >

Raport bieżący 29/2018

Raport bieżący 29/2018
Data: 20.09.2018
Godzina: 8:41

Zmiana terminu przekazania raportu kwartalnego zawierającego skrócone kwartalne sprawozdanie finansowe za III kwartał 2018 r.

 

Podstawa prawna:
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

 

Treść raportu:
Na podstawie §80 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U.2018.757)  Zarząd Decora S.A. podaje do publicznej wiadomości zmianę terminu przekazania skonsolidowanego raportu kwartalnego zawierającego skrócone kwartalne sprawozdanie finansowe za III kwartał 2018 r.

Pierwotny termin przekazania skonsolidowanego raportu kwartalnego zawierającego skrócone kwartalne sprawozdanie finansowe za III kwartał 2018 r., wskazany w raporcie bieżącym Decora S.A. nr 1/2018, wyznaczony był na dzień 9 listopada 2018 r.

Nowy termin przekazania skonsolidowanego raportu  kwartalnego zwierającego skrócone kwartalne sprawozdanie finansowe za III kwartał 2018 r. wyznaczony zostaje na dzień 29 listopada 2018 r.

Podstawa prawna:

§80 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U.2018.757)

← Powrót