relacje inwestorskie > raporty >

Raport bieżący 28/2019

Raport bieżący 28/2019
Data: 15.03.2019
Godzina: 10:04

Temat: Dane finansowe przedkładające się bezpośrednio na sytuację finansową i wyniki Emitenta oraz Grupy Kapitałowej Emitenta.

Podstawa prawna:
Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne

Treść raportu:

Zarząd DECORA S.A. z siedzibą w Środzie Wielkopolskiej (zwanej dalej także „Emitentem”) podaje do publicznej wiadomości wstępne skonsolidowane wyniki finansowe Grupy Kapitałowej DECORA S.A za 2018 rok:
Przychody ze sprzedaży – 277,6 mln PLN wobec 234,7 mln PLN w roku 2017, co stanowi wzrost o 42,9 mln PLN, tj. o 18%;
EBITDA – 26,9 mln PLN wobec 21,5 mln PLN w roku 2017, co stanowi wzrost o 5,4 mln PLN, tj. o 25%;
Zysk netto – 20,0 mln PLN wobec 15,0 mln PLN w roku 2017, co stanowi wzrost o 5,0 mln PLN, tj. o 33%.
Zarząd DECORA S.A. z siedzibą w Środzie Wielkopolskiej podaje do publicznej wiadomości wstępne jednostkowe wyniki finansowe Emitenta za 2018 rok:
Przychody ze sprzedaży – 262,3 mln PLN wobec 220,0 mln PLN w roku 2017, co stanowi wzrost o 42,3 mln PLN, tj. o 19%;
EBITDA – 23,0 mln PLN wobec 21,7 mln PLN w roku 2017, co stanowi wzrost o 1,3 mln PLN, tj. o 6%;
Zysk netto – 17,7 mln PLN wobec 13,7 mln PLN w roku 2017, co stanowi wzrost o 4,0 mln PLN, tj. o 29%.

Zarząd Emitenta zaznacza, że ostateczne wyniki zostaną przedstawione w skonsolidowanym oraz jednostkowym raporcie rocznym, które Emitent zamierza opublikować 29 marca 2019 roku zgodnie z komunikatem zawartym w raporcie bieżącym 03/2019.

Jednocześnie w związku z przyjęciem przez Emitenta Indywidualnych Standardów Raportowania opublikowanych raportem bieżącym numer 39/2016 w dniu 1 lipca 2016 roku, Zarząd Spółki informuje, że szacunki uzyskane w trakcie przygotowywania sprawozdania finansowego za rok 2018 roku wykazały wydarzenia będące danymi finansowymi, których zaistnienie przekłada się bezpośrednio na sytuację finansową i wyniki Grupy Kapitałowej Emitenta określone w Części I, Rozdział II pkt. 9 Indywidualnych Standardów Raportowania.
Celem wykazania istotności w/w danych Emitent przyjął skonsolidowane dane finansowe Grupy Kapitałowej Emitenta za IV kwartał 2018 roku (dalej jako „Bieżący okres sprawozdawczy”) w porównaniu ze skonsolidowanymi danymi finansowymi Grupy Kapitałowej Emitenta za IV kwartał 2017 roku (dalej jako „Porównywalny okres sprawozdawczy”).
W Bieżącym okresie sprawozdawczym szacuje się, że nastąpi zwiększenie skonsolidowanych przychodów ze sprzedaży netto w stosunku do Porównywalnego okresu sprawozdawczego o 13,2 mln PLN, tj. o 24%.
Wartość skonsolidowanych przychodów ze sprzedaży netto w Bieżącym okresie sprawozdawczym wynosi 69,0 mln PLN a w Porównywalnym okresie sprawozdawczym wyniosła 55,8 mln PLN. Zmiana wynika z rozwoju oferty produktowej Grupy Kapitałowej oraz efektywniej wykorzystywanych kanałów dystrybucyjnych.
W Bieżącym okresie sprawozdawczym szacuje się, że nastąpi zwiększenie kwotowe skonsolidowanego wyniku brutto ze sprzedaży w stosunku do Porównywalnego okresu sprawozdawczego o 6,0 mln PLN, tj. o 36%.
Wartość kwotowa skonsolidowanego wyniku brutto ze sprzedaży w Bieżącym okresie sprawozdawczym wynosi 22,8 mln PLN a w Porównywalnym okresie sprawozdawczym wyniosła 16,8 mln PLN. Zmiana wynika ze wzrostu przychodów ze sprzedaży i struktury sprzedaży.

Zarząd Emitenta zastrzega, że powyższe wyniki finansowe stanowią szacunki uzyskane w trakcie przygotowywania skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej DECORA S.A oraz jednostkowego sprawozdania finansowego Emitenta za 2018 rok. Wyniki opublikowane w raporcie za 2018 rok mogą więc odbiegać od opublikowanych w niniejszym raporcie bieżącym wyników szacunkowych.

Powyższe informacje zostały uznane przez Zarząd Emitenta za spełniające przesłanki Art. 17 ust. 1 MAR jako określone w sposób precyzyjny informacje mające charakter cenotwórczy.

← Powrót