relacje inwestorskie > raporty >

Raport bieżący 28/2018

Raport bieżący 28/2018
Data: 12.09.2018
Godzina: 09:30

Skrócona nazwa emitenta: DECORA 

 

Temat: Zawarcie aneksu do umowy o kredyt w rachunku bieżącym i rachunku walutowym 

 

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylającego dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE. 

 

Zarząd DECORA S.A. z siedzibą w Środzie Wielkopolskiej („Spółka”) informuje, że w dniu 12 września 2018 r. Emitent zawarł z Santander Bank Polska S.A. („Bank”) aneks nr 26 do umowy o kredyt w rachunku bieżącym i rachunku walutowym z dnia 25.07.2005 r. (zwany dalej „Aneksem”), który wprowadził jednocześnie jej tekst jednolity („Umowa”).
Mając na uwadze szeroki zakres zmian wprowadzony Aneksem, Spółka celem zapewnienia jasności komunikatu, przedstawia podstawowe parametry obowiązującego brzmienia Umowy.
Na podstawie zawartego Aneksu Bank udzielił Spółce kredytu z przeznaczeniem na finansowanie bieżącej działalności gospodarczej Spółki („Kredyt”) z  możliwością równoczesnego  wykorzystania  w  kilku  walutach (PLN, USD, EUR) do kwoty 22.000.000,00 zł  lub do kwoty  59.000.000,00 zł  w przypadku, gdy Spółka dokona z Kredytu całkowitej spłaty wierzytelności z tytułu umowy o limit wierzytelności nr CRD/L/21417/06 z dnia 22.03.2006r. wraz z późniejszymi zmianami, zawartej pomiędzy Spółką a Raiffeisen Bank Polska S.A. (o której Spółka informowała m.in. w raporcie bieżącym nr 20/2018 z dnia 15 czerwca 2018 roku).
Oprocentowanie Kredytu zostało ustalone w oparciu o WIBOR 1M lub LIBOR 1M plus marża Banku. Spółka powinna dokonać spłaty wszelkich należności Banku wynikających z Aneksu w dniu 30.06.2019 r.
Zgodnie z postanowieniami Aneksu Spółka zobowiązana jest w szczególności do dnia w którym nastąpiła spłata wszelkich  należności Banku wynikających z Aneksu lub do ostatniego dnia okresu wypowiedzenia Aneksu:
–    nie  zaciągać  bilansowych i pozabilansowych zobowiązań finansowych (rozumianych m. in. jako kredyty, emisje papierów dłużnych) z wyłączeniem refinansowania istniejącego zadłużenia lub nowych zobowiązań do kwoty maksymalnej 10% sumy bilansowej,
–    nie dokonywać wypłaty dywidendy, zwrotu dopłat, wypłaty środków z tytułu umorzenia udziałów, zwrotu/spłaty pożyczek przez Spółkę i innych form dystrybucji bez zgody Banku za wyjątkiem tych,  których realizacja nie spowoduje naruszenia przewidzianych w Aneksie kowenantów finansowych,
–    nie  obciążać  aktywów  trwałych,  w  tym  majątku  stanowiącego  przedmiot  zabezpieczenia,  za  wyjątkiem ustanowienia  zabezpieczeń  aktualnych  umów  finansowania  lub  innych  do  maksymalnej  wysokości  10% wartości aktywów trwałych w okresie krótszym niż 12 miesięcy,
–    bez  pisemnej  zgody  Banku  nie  zbywać  aktywów  trwałych,  których  wartość  w  odniesieniu  do  jednej  lub więcej transakcji zawartych w okresie krótszym niż 12 miesięcy przekracza równowartość 10% aktywów trwałych,
–    dostarczyć do Banku w terminie do dnia 31.12.2018 r. oświadczenie o poddaniu się egzekucji złożone przez Spółkę w trybie art. 777 § 1 k.p.c. o treści uzgodnionej z Bankiem.
Zabezpieczeniem wierzytelności Banku wynikającymi z Umowy są m. in.: hipoteka umowna, przelew wierzytelności na rzecz Banku z tytułu umowy ubezpieczenia budynków na nieruchomościach, zastaw  rejestrowy  na  wszystkich  zapasach  materiałów  i  wyrobów  gotowych zlokalizowanych w oznaczonych magazynach Spółki, zastaw rejestrowy na wszystkich zapasach towarów handlowych zlokalizowanych w magazynach Spółki, przelew wierzytelności na rzecz Banku z tytułu umowy ubezpieczenia przedmiotu zastawu rejestrowego, przelew  wierzytelności  na  rzecz  Banku  z  tytułu umów  zawieranych przez  Spółkę w związku  z  prowadzoną działalnością gospodarczą oraz zastaw rejestrowy i finansowy na wierzytelnościach wynikających z rachunków Spółki prowadzonych w Banku.
Pozostałe warunki Umowy nie odbiegają od warunków powszechnie stosowanych w tego typu umowach.

← Powrót