relacje inwestorskie > raporty >

Raport bieżący 27/2022

Raport bieżący 27/2022
Data: 27.10.2022
Godzina: 12:20

Temat:

Informacja o szacunkach wyników za III kwartały 2022 roku.


Podstawa prawna:
Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne


Treść raportu:

Zarząd DECORA S.A. z siedzibą w Środzie Wielkopolskiej (zwanej dalej także „Emitentem”) podaje do publicznej wiadomości wstępne skonsolidowane wyniki finansowe Grupy Kapitałowej DECORA S.A za III kwartały 2022 roku.

Przychody ze sprzedaży – 419,4 mln PLN wobec 360,6 mln PLN za III kwartały 2021 roku, co stanowi wzrost o 58,8 mln PLN, tj. o 16%;
EBITDA  – 51,9 mln PLN wobec 79,0 mln PLN za III kwartały 2021 roku, co stanowi spadek o 27,1 mln PLN, tj. o 34%;
Zysk netto – 32,1 mln PLN  wobec 56,4 mln PLN za III kwartały 2021 roku, co stanowi spadek o 24,3 mln PLN, tj. o 44%.

W III kwartale 2022 roku (dalej jako „Bieżący okres sprawozdawczy) szacuje się, że nastąpił procentowy spadek skonsolidowanego wyniku brutto ze sprzedaży w stosunku do III kwartału 2021 roku (dalej jako „Porównywalny okres sprawozdawczy”) o 5,7 p.p. Procentowy skonsolidowany wynik brutto ze sprzedaży w Bieżącym okresie sprawozdawczym wynosi 30,6%, a w Porównywalnym okresie sprawozdawczym wyniósł 36,3%. Zmiana jest efektem przede wszystkim negatywnego wpływu istotnie wyższych cen nabycia surowców, materiałów, towarów handlowych oraz kosztów energii elektrycznej w III kwartale 2022 r. w porównaniu do III kwartału 2021 roku.

W Bieżącym okresie sprawozdawczym szacuje się, że nastąpi zwiększenie skonsolidowanych kosztów sprzedaży w stosunku do Porównywalnego okresu sprawozdawczego o 5,1 mln PLN, tj. o 23%, czyli  o 11 p.p. więcej względem wzrostu skonsolidowanych przychodów ze sprzedaży netto, który wynosi 12%. Wartość skonsolidowanych kosztów sprzedaży w Bieżącym okresie sprawozdawczym wynosi 27,6 mln PLN a w Porównywalnym okresie sprawozdawczym wyniosła 22,5 mln PLN. Zmiana w stosunku do wzrostu skonsolidowanych przychodów ze sprzedaży netto wynika ze wzrostu kosztów operacyjnych (tj. kosztów transportu, logistyki oraz handlu i marketingu) w Bieżącym okresie sprawozdawczym.

W Bieżącym okresie sprawozdawczym szacuje się, że nastąpił spadek skonsolidowanego EBITDA w stosunku do Porównywalnego okresu sprawozdawczego o 7,6 mln PLN, tj. o 33%. Wartość skonsolidowanego EBITDA w Bieżącym okresie sprawozdawczym wynosi 15,4 mln PLN a w Porównywalnym okresie sprawozdawczym wyniosła 23,0 mln PLN. Zmiana wynika ze spadku kwoty skonsolidowanego wyniku EBIT w Bieżącym okresie sprawozdawczym, co jest konsekwencją wyżej opisanego spadku procentowego skonsolidowanego wyniku brutto ze sprzedaży oraz wzrostu kosztów sprzedaży
 w III kwartale 2022.

W Bieżącym okresie sprawozdawczym szacuje się, że nastąpił spadek skonsolidowanego wyniku netto w stosunku do Porównywalnego okresu sprawozdawczego o 7,1 mln PLN, tj. o 43%. Wartość skonsolidowanego wyniku netto w Bieżącym okresie sprawozdawczym wynosi 9,3 mln PLN a w Porównywalnym okresie sprawozdawczym wyniosła 16,4 mln PLN. Zmiana wynika przede wszystkim ze spadku kwoty skonsolidowanego wyniku EBIT w Bieżącym okresie sprawozdawczym.

Zarząd Emitenta zastrzega, że powyższe wyniki finansowe stanowią szacunki uzyskane w trakcie przygotowywania skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej DECORA S.A za III kwartały 2022 roku. Wyniki opublikowane w raporcie okresowym za III kwartały 2022 roku mogą więc odbiegać od opublikowanych w niniejszym raporcie bieżącym wyników szacunkowych. Ostateczne wyniki zostaną przedstawione w skróconym skonsolidowanym raporcie okresowym za III kwartały 2022 roku, które Emitent zamierza opublikować 10 listopada 2022 roku zgodnie z komunikatem zawartym w raporcie bieżącym 1/2022.

← Powrót