relacje inwestorskie > raporty >

Raport bieżący 26/2016

Raport bieżący 26/2016

Temat:
Podwyższenie wysokości poręczonego przez spółkę zależną Emitenta zobowiązania

 

Podstawa prawna:  
Art. 56 ust. 1 pkt 2 ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.

Treść:
Zarząd Spółki DECORA S.A. z siedzibą w Środzie Wielkopolskiej (zwanej dalej „Spółką” lub „Emitentem”) niniejszym informuje, że w dniu 17 maja 2016 r. uzyskał informację o złożeniu przez Spółkę zależną Emitenta – ewifoam E. Wicklein GmbH z siedzibą w Kronach (Niemcy) oświadczenia o podwyższeniu do kwoty 37.000.000,00 zł łącznej wysokości poręczonego zobowiązania Emitenta wynikającego z Umowy o limit wierzytelności nr CRD/L/21417/06 („Umowa”) wraz z późniejszymi zmianami, zawartej przez Emitenta z Raiffeisen Bank Polska S.A. z siedzibą w Warszawie dnia 22 marca 2006r. O udzieleniu poręczenia Emitent informował raportem bieżącym nr 5/2015 w dniu 2 kwietnia 2015 roku.
 
Poręczenie dokonane przez spółkę ewifoam E. Wicklein GmbH z siedzibą w Kronach  zostało udzielone do kwoty 55.000.000,00 zł, a łączna kwota poręczonego zobowiązania wynikającego z Umowy wynosi 37.000.000,00 zł. Poręczenie zostało udzielone na okres do dnia 30 czerwca 2018 r. Poręczenie zostało udzielone bez wynagrodzenia. Nie określono innych warunków finansowych poręczenia. Poręczyciel ewifoam E. Wicklein GmbH z siedzibą w Kronach jest podmiotem zależnym Emitenta. Wartość poręczenia przekracza 10% wartości kapitałów własnych Emitenta.

Podstawa prawna raportu: art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie publicznej – informacje bieżące i okresowe.

 

← Powrót