relacje inwestorskie > raporty >

Raport bieżący 25/2016

Raport bieżący 25/2016

Temat:
Zawarcie aneksów do umowy o limit wierzytelności z Raiffeisen Bank Polska S.A.

 

Podstawa prawna:  
Art. 56 ust. 1 pkt 2 ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.

 

Treść:
Zarząd Spółki DECORA S.A. z siedzibą w Środzie Wielkopolskiej (zwanej dalej „Emitentem”) niniejszym informuje, że w dniu 17 maja 2016 r. Emitent otrzymał podpisane przez Raiffeisen Bank Polska S.A. z siedzibą w Warszawie aneksy nr 19 i 20 do umowy  o limit wierzytelności nr CRD/L/21417/06 z dnia 22 marca 2006r wraz z późniejszymi zmianami (zwane dalej odpowiednio „Aneksem nr 19” i „Aneksem nr 20”).
Na mocy Aneksu nr 19 zwiększono przyznany Emitentowi limit wierzytelności na finansowanie bieżącej działalności do kwoty PLN 37.000.000,- (słownie: trzydzieści siedem milionów złotych) oraz Kredyty w Rachunku bieżącym do kwoty PLN 35.000.000,- (słownie: trzydzieści pięć milionów złotych).
Na mocy Aneksu nr 20 zmianie uległ termin obowiązywania  limitu wierzytelności na finansowanie bieżącej działalności oraz kredytów w rachunku bieżącym w ten sposób, że od dnia 16 maja 2016r. do dnia 29 grudnia 2016r. Raiffeisen Bank Polska S.A.       z siedzibą w Warszawie udostępni Emitentowi Limit w kwocie PLN 37.000.000,- (słownie: trzydzieści siedem milionów złotych) oraz Kredyty w Rachunku bieżącym w kwocie PLN 35.000.000,- (słownie: trzydzieści pięć milionów złotych). W dniu 30 grudnia 2016r. Raiffeisen Bank Polska S.A. z siedzibą w Warszawie obniży natomiast kwotę dostępnego Limitu do kwoty PLN 32.000.000,- (słownie: trzydzieści dwa miliony złotych) oraz Kredytów w Rachunku bieżącym do kwoty PLN 30.000.000,- (słownie: trzydzieści milionów złotych).
Dzień Ostatecznej Spłaty Limitu, a także Ostatni Dzień Okresu Wykorzystania oraz Dzień Ostatecznej Spłaty Produktu Obarczonego Ryzykiem określono na dzień 30 marca 2018 roku.
Pozostałe zapisy umowy o limit wierzytelności nr CRD/L/21417/06 z dnia 22 marca 2006r wraz z późniejszymi zmianami, w tym zabezpieczenia, pozostają bez zmian. Warunki umowy nie odbiegają od warunków przyjętych dla tego typu umów. Wartość przyznanego Emitentowi limitu wierzytelności przekracza 10% wartości kapitałów własnych Emitenta.

Podstawa prawna raportu: art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie publicznej – informacje bieżące i okresowe.

 

← Powrót