relacje inwestorskie > raporty >

Raport bieżący 24/2022

Raport bieżący 24/2022
Data: 22.08.2022
Godzina: 22:06

Temat
Nabycie znacznego pakietu akcji przez Akcjonariusza przekroczenie 5% ogólnej liczby głosów w spółce publicznej Decora S.A.

Podstawa prawna
Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie – nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji

Treść raportu:
Zarząd Decora S.A. („Spółka”) informuje, iż w dniu 22 sierpnia 2022 roku otrzymał zawiadomienie od Pana Zbigniewa Juroszka oraz JUROSZEK HOLDING Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach (dalej: JUROSZEK HOLDING), że w wyniku rozliczenia transakcji nabycia akcji Spółki w dniach 18-22 sierpnia 2022 roku przez JUROSZEK HOLDING, stan posiadania akcji Decora S.A. przez JUROSZEK HOLDING wraz z podmiotem dominującym Panem Zbigniewem Juroszkiem wzrósł powyżej progu 5% w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki.

Bezpośrednio przed dniem rozliczenia transakcji, tj. na dzień 18 sierpnia 2022 roku, JUROSZEK HOLDING wraz z podmiotem dominującym Panem Zbigniewem Juroszkiem posiadał 468.238 sztuk akcji Spółki, co stanowiło 4,44% udziału w kapitale zakładowym Spółki, dających prawo do 468.238 głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki, tj. 4,44% w ogólnej liczbie
głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki.

Według stanu na dzień przekroczenia, tj. na dzień 22 sierpnia 2022 roku JUROSZEK HOLDING wraz z podmiotem dominującym Panem Zbigniewem Juroszkiem posiadał 551.425 akcji Spółki, co stanowiło 5,23% udziału w kapitale zakładowym Spółki, dających prawo do 551.425 głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki, tj. 5,23% w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki.

typ nazwa dokumentu data aktualizacji
2018-09-27 08:26 | Raport bieżący 30/2018 inform_JH_o_nabycia_akcji_Decora_22.08.2022_ 22-08-2022
2018-09-27 08:26 | Raport bieżący 30/2018 inform Zb.Juroszek o pośrednim nabyciu akcji Decora 22.08.2022 22-08-2022

← Powrót