relacje inwestorskie > raporty >

Raport bieżący 24/2016

Raport bieżący 24/2016

Temat:
Informacja o podjęciu przez ZWZA Spółki Decora S.A w dniu 27 kwietnia 2016 r. uchwały o wypłacie dywidendy

 

Podstawa prawna:
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

 

Treść:

Zarząd DECORA S.A. na podstawie §38 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim, niniejszym informuje, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki DECORA S.A.  zgodnie z art. 395 §2 pkt. 2 Kodeksu spółek handlowych w dniu 27 kwietnia 2016 roku podjęło uchwałę
w przedmiocie przeznaczenia kwoty wypracowanego przez Spółkę Decora S.A. w 2015 roku zysku netto w kwocie 5.106.408,37 zł (pięć milionów sto sześć tysięcy czterysta osiem 37/100 złotych), w całości do podziału między akcjonariuszy w drodze wypłacenia im dywidendy, a także przeznaczenia na wypłatę dywidendy kwoty 23.151.891,63 zł (dwadzieścia trzy miliony sto pięćdziesiąt jeden tysięcy osiemset dziewięćdziesiąt jeden 63 /100 złotych)  z kapitału zapasowego, co daje łączną kwotę przeznaczoną do wypłaty akcjonariuszom w wysokości 28.258.300 zł (dwadzieścia osiem milionów dwieście pięćdziesiąt osiem tysięcy trzysta złotych). Dywidenda zostanie akcjonariuszom wypłacona proporcjonalnie do posiadanych akcji, tj. w wysokości 2,50 zł (dwóch złotych pięćdziesięciu groszy) na jedną akcję.

 

Zarząd podaje, iż dywidendą objętych jest 11.303.320 akcji.

 

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Decora S.A. uchwaliło, iż datą ustalenia listy akcjonariuszy uprawnionych do dywidendy (tzw. dzień dywidendy) jest dzień 10 maja 2016 roku., natomiast termin wypłaty ustalonej dywidendy określono na dzień na dzień 31 maja 2016 roku.

← Powrót