relacje inwestorskie > raporty >

Raport bieżący 23/2021

Raport bieżący 23/2021
Data: 27.10.2021
Godzina: 16:25

Temat:

Informacja o szacunkach wyników za III kwartały 2021 roku.

Podstawa prawna:
Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne

Treść raportu:

Zarząd DECORA S.A. z siedzibą w Środzie Wielkopolskiej (zwanej dalej także „Emitentem”) podaje do publicznej wiadomości wstępne skonsolidowane wyniki finansowe Grupy Kapitałowej DECORA S.A za III kwartały 2021 roku.

Przychody ze sprzedaży – 360,6 mln PLN wobec 273,6 mln PLN za III kwartały 2020 roku, co stanowi wzrost o 87,0 mln PLN, tj. o 32%;
EBITDA  – 79,0 mln PLN wobec 59,7 mln PLN za III kwartały 2020 roku, co stanowi wzrost o 19,3 mln PLN, tj. o 32%
Zysk netto – 56,4 mln PLN  wobec 41,5 mln PLN za III kwartały 2020 roku, co stanowi wzrost o 14,9 mln PLN, tj. o 36%.

Jednocześnie Zarząd Emitenta informuje, że w III kwartale 2021 roku (dalej jako „Bieżący okres sprawozdawczy”) szacuje się, że nastąpi procentowy spadek skonsolidowanego wyniku brutto ze sprzedaży w stosunku do III kwartału 2020 roku (dalej jako „Porównywalny okres sprawozdawczy”) o 8,0 p.p. Procentowy skonsolidowany wynik brutto ze sprzedaży w Bieżącym okresie sprawozdawczym wynosi 36,3%, a w Porównywalnym okresie sprawozdawczym wyniósł 44,3%. Zmiana jest efektem przede wszystkim negatywnego wpływu wysokich cen surowców i materiałów w III kwartale 2021 r. w porównaniu do III kwartału 2020 roku.

Zarząd Emitenta zwraca jednocześnie uwagę, że wyniki uzyskane przez III kwartały 2021 roku mogą nie utrzymać się w przyszłych okresach, co pokazują wstępne szacunkowe dane za III kwartał 2021 roku. Wynika to przede wszystkim ze wzrostu cen surowców i materiałów, przy jednoczesnym pojawieniu się istotnych ograniczeń związanych z ich podażą. Poza tym następuje istotny wzrost cen energii oraz wzrost presji płacowej ze strony pracowników spowodowanej inflacją. Zarząd jednakże podejmuje działania mające na celu ograniczenie negatywnego wpływu tych czynników na wyniki finansowe, ale obecnie trudno oszacować skalę wpływu i wszystkie czynniki ryzyka związane z tym zagrożeniem m.in. z powodu ograniczonych możliwości przerzucenia na Klientów całości wzrostu kosztów działalności poprzez wzrost ceny oferowanych produktów.

Zarząd Emitenta zastrzega, że powyższe wyniki finansowe stanowią szacunki uzyskane w trakcie przygotowywania skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej DECORA S.A za III kwartały 2021 roku. Wyniki opublikowane w raporcie za III kwartały 2021 roku mogą więc odbiegać od opublikowanych w niniejszym raporcie bieżącym wyników szacunkowych. Ostateczne wyniki zostaną przedstawione w skróconym skonsolidowanym raporcie okresowym za III kwartały 2021 roku, które Emitent zamierza opublikować 10 listopada 2021 roku zgodnie z komunikatem zawartym w raporcie bieżącym 2/2021.

← Powrót