relacje inwestorskie > raporty >

Raport bieżący 23/2020

Raport bieżący 23/2020
Data: 11.08.2020
Godzina: 19:58

Temat:

Dane finansowe przedkładające się bezpośrednio na sytuację finansową i wyniki Grupy Kapitałowej Emitenta.

Podstawa prawna:
Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne

Treść raportu:

Zarząd DECORA S.A. z siedzibą w Środzie Wielkopolskiej (zwanej dalej także „Emitentem”) podaje do publicznej wiadomości wstępne skonsolidowane wyniki finansowe Grupy Kapitałowej DECORA S.A za I półrocze 2020 rok:
Przychody ze sprzedaży – 165,4 mln PLN wobec 151,5 mln PLN w I półroczu 2019 roku, co stanowi wzrost o 13,9 mln PLN, tj. o 9%;
EBITDA  – 33,9 mln PLN wobec 23,4 mln PLN w I półroczu 2019 roku, co stanowi wzrost o 10,5 mln PLN, tj. o 45%
Zysk netto – 22,6 mln PLN  wobec 14,3 mln PLN w I półroczu 2019 roku, co stanowi wzrost o 8,3 mln PLN, tj. o 58%.

Zarząd Emitenta zaznacza, że ostateczne wyniki zostaną przedstawione w skróconym skonsolidowanym raporcie okresowym za I półrocze 2020 roku, które Emitent zamierza opublikować 28 sierpnia 2020 roku zgodnie z komunikatem zawartym w raporcie bieżącym 01/2020.

Jednocześnie w związku z przyjęciem przez Emitenta Indywidualnych Standardów Raportowania opublikowanych raportem bieżącym numer 39/2016 w dniu 1 lipca 2016 roku, Zarząd Spółki informuje, że szacunki uzyskane w trakcie przygotowywania sprawozdania finansowego za I półrocze 2020 roku wykazały wydarzenia będące danymi finansowymi, których zaistnienie przekłada się bezpośrednio na sytuację finansową i wyniki Grupy Kapitałowej Emitenta określone w Części I, Rozdział II pkt. 9 Indywidualnych Standardów Raportowania.

Celem wykazania istotności w/w danych Emitent przyjął skonsolidowane dane finansowe Grupy Kapitałowej Emitenta za
II kwartał 2020 roku (dalej jako „Bieżący okres sprawozdawczy”) w porównaniu ze skonsolidowanymi danymi finansowymi Grupy Kapitałowej Emitenta za II kwartał 2019 roku (dalej jako „Porównywalny okres sprawozdawczy”).

W Bieżącym okresie sprawozdawczym szacuje się, że nastąpi zwiększenie procentowego skonsolidowanego wyniku brutto ze sprzedaży w stosunku do Porównywalnego okresu sprawozdawczego o 7 p.p oraz zwiększenie  kwoty skonsolidowanego wyniku brutto ze sprzedaży  w stosunku do Porównywalnego okresu sprawozdawczego o 5,4 mln PLN tj. o 20%.

Procentowy skonsolidowany  wynik brutto ze sprzedaży w Bieżącym okresie sprawozdawczym wynosi 41,2 %, a w Porównywalnym okresie sprawozdawczym wynosił 34,2 %.

Kwota skonsolidowanego wyniku brutto ze sprzedaży w Bieżącym okresie sprawozdawczym wynosi 32,4 mln PLN, a w Porównywalnym okresie sprawozdawczym wynosiła 27,0 mln PLN

 Zmiana wynika ze struktury sprzedaży produktów, niższych cen nabycia surowców oraz wyższych kursów walutowych

W Bieżącym okresie sprawozdawczym szacuje się, że nastąpi zwiększenie skonsolidowanego EBITDA w stosunku do Porównywalnego okresu sprawozdawczego o 7,3 mln PLN, tj. o 62%.

Wartość skonsolidowanego EBITDA w Bieżącym okresie sprawozdawczym wynosi 19,1 mln PLN a w Porównywalnym okresie sprawozdawczym wyniosła 11,8 mln PLN. Zmiana wynika ze wzrostu kwotowego skonsolidowanego wyniku EBIT w Bieżącym okresie sprawozdawczym.

W Bieżącym okresie sprawozdawczym szacuje się, że nastąpi zwiększenie skonsolidowanego wyniku netto w stosunku do Porównywalnego okresu sprawozdawczego o 6,4 mln PLN, tj. o 92%.

Wartość skonsolidowanego wyniku netto w Bieżącym okresie sprawozdawczym wynosi 13,4 mln PLN a w Porównywalnym okresie sprawozdawczym wyniosła 7,0 mln PLN. Zmiana wynika przede wszystkim ze wzrostu kwotowego skonsolidowanego wyniku EBIT w Bieżącym okresie sprawozdawczym

Zarząd Emitenta zastrzega, że powyższe wyniki finansowe stanowią szacunki uzyskane w trakcie przygotowywania skonsolidowanego skróconego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej DECORA S.A za I półrocze 2020 roku. Wyniki opublikowane w raporcie za I półrocze 2020 roku mogą więc odbiegać od opublikowanych w niniejszym raporcie bieżącym wyników szacunkowych.

← Powrót