relacje inwestorskie > raporty >

Raport bieżący 22/2023

Raport bieżący 22/2023
Data: 30.10.2023
Godzina: 15:26

Temat:

Informacja o szacunkach wyników za III kwartał 2023 roku

Podstawa prawna:

Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne

Treść raportu:

Zarząd DECORA S.A. z siedzibą w Środzie Wielkopolskiej (zwanej dalej także „Emitentem”) podaje do publicznej wiadomości wstępne skonsolidowane wyniki finansowe Grupy Kapitałowej DECORA S.A za trzy kwartały 2023 roku.

Przychody ze sprzedaży – 439,6 mln PLN wobec 419,4 mln PLN za trzy kwartały 2022 roku, co stanowi wzrost o 20,2 mln PLN, tj. o 5%; EBITDA – 78,1 mln PLN wobec 51,9 mln PLN za trzy kwartały 2022 roku, co stanowi wzrost o 26,2 mln PLN, tj. o 50% Zysk netto – 50,4 mln PLN wobec 32,1 mln PLN za trzy kwartały 2022 roku, co stanowi wzrost o 18,3 mln PLN, tj. o 57%.

W III kwartale 2023 roku (dalej jako „Bieżący okres sprawozdawczy) szacuje się, że nastąpił wzrost procentowego skonsolidowanego wyniku brutto ze sprzedaży w stosunku do III kwartału 2022 roku (dalej jako „Porównywalny okres sprawozdawczy”) o 8,5 p.p. Procentowy skonsolidowany wynik brutto ze sprzedaży w Bieżącym okresie sprawozdawczym wynosi 39,1%, a w Porównywalnym okresie sprawozdawczym wyniósł 30,6%. Spowodowało to zwiększenie kwoty skonsolidowanego wyniku brutto ze sprzedaży w stosunku do Porównywalnego okresu sprawozdawczego o 13,3 mln PLN. Kwotowy skonsolidowany wynik brutto ze sprzedaży w Bieżącym okresie sprawozdawczym wynosi 56,7 mln PLN a w Porównywalnym okresie sprawozdawczym wyniósł 43,4 mln PLN. Zmiana wynika m.in. z niższych cen nabycia surowców, materiałów , towarów handlowych w porównaniu do III kwartału 2022 roku oraz portfela produktowego.

W Bieżącym okresie sprawozdawczym szacuje się, że nastąpi wzrost skonsolidowanego EBITDA w stosunku do Porównywalnego okresu sprawozdawczego o 15,6 mln PLN, tj. o 101%. Wartość skonsolidowanego EBITDA w Bieżącym okresie sprawozdawczym wynosi 31,0 mln PLN, a w Porównywalnym okresie sprawozdawczym wyniosła 15,4 mln PLN. Zmiana wynika ze wzrostu  kwoty skonsolidowanego wyniku EBIT w Bieżącym okresie sprawozdawczym, co jest konsekwencją zarówno wzrostu kwoty skonsolidowanego zysku brutto na sprzedaży  oraz  utrzymania  sumy kosztów sprzedaży i zarządu na poziomie zbliżonym  do III kwartału 2022 roku.

W Bieżącym okresie sprawozdawczym szacuje się, że nastąpił wzrost  skonsolidowanego zysku netto w stosunku do Porównywalnego okresu sprawozdawczego o 7,6 mln PLN, tj. o 82%. Wartość skonsolidowanego zysku netto w Bieżącym okresie sprawozdawczym wynosi 16,9 mln PLN, a w Porównywalnym okresie sprawozdawczym wyniosła 9,3 mln PLN. Na zmianę w pozytywny sposób wpłynął  przede wszystkim  wzrost  kwoty skonsolidowanego wyniku EBIT, a negatywnie wzrost kosztów finansowych (ujemna wycena zobowiązań w  walutach obcych  oraz odsetki od kredytów) w Bieżącym okresie sprawozdawczym.

Zarząd Emitenta zastrzega, że powyższe wyniki finansowe stanowią szacunki uzyskane w trakcie przygotowywania skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej DECORA S.A za III kwartał 2023 roku. Wyniki opublikowane w raporcie okresowym za III kwartał 2023 roku mogą więc odbiegać od opublikowanych w niniejszym raporcie bieżącym wyników szacunkowych. Ostateczne wyniki zostaną przedstawione  w skróconym skonsolidowanym raporcie okresowym za III kwartał 2023 roku, które Emitent zamierza opublikować 10 listopada 2023 roku zgodnie z komunikatem zawartym w raporcie bieżącym nr 4/2023.

← Powrót