relacje inwestorskie > raporty >

Raport bieżący 22/2020

Raport bieżący 22/2020
Data: 11.08.2020
Godzina: 10:05

Temat:

Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Decora S.A. na dzień 8 września 2020 r.

Podstawa prawna:

Art. 56 ust. 1 pkt 2 ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe.

Treść:

Zarząd spółki Decora S.A. z siedzibą w Środzie Wielkopolskiej („Spółka”) wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, KRS: 0000224559, NIP: 7861000577, wysokość kapitału zakładowego 527.353,15 PLN, w całości wpłacony, działając na podstawie art. 399 § 1 w związku z art. 402¹ Kodeksu spółek handlowych, zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które odbędzie się w dniu 8 września 2020 roku o godz. 11:00 w siedzibie Spółki w Środzie Wielkopolskiej (63-000), przy ul. Prądzyńskiego 24a.

W trosce o zdrowie i życie wszystkich uczestników Walnego Zgromadzenia, w związku z występującą pandemią oraz możliwymi ograniczeniami prawnymi dotyczącymi osobistego uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu, Zarząd rekomenduje akcjonariuszom rozważenie możliwości uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu i wykonywania prawa głosu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

Pełną treść ogłoszenia zawierającą niezbędne informacje określone przepisami KSH, załącznik do ogłoszenia dotyczący możliwości udziału w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej oraz projekty uchwał, prezentujemy w załączeniu.

Podstawa prawna:

19 ust. 1 pkt. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U.2018 r. poz.757).

typ nazwa dokumentu data aktualizacji
2018-09-27 08:26 | Raport bieżący 30/2018

Ogłoszenie o zwołaniu Walnego Zgromadzenia

11-08-2020

2018-09-27 08:26 | Raport bieżący 30/2018

Załącznik do Ogłoszenia eWZ

11-08-2020
2018-09-27 08:26 | Raport bieżący 30/2018  Projekty uchwał WZ 11-08-2020

← Powrót