relacje inwestorskie > raporty >

Raport bieżący 21/2021

Raport bieżący 21/2021
Data: 02.09.2021
Godzina: 13:56

Temat

Zawiadomienie o zajściu zdarzenia, w wyniku którego podmiot stał się posiadaczem akcji dających mniej niż 10% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu spółki publicznej.

Podstawa prawna

Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie – nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji

Treść raportu:

Zarząd Spółki DECORA S.A. ( Decora S.A. , Emitent ) z siedzibą w Środzie Wielkopolskiej informuje, iż na podstawie zawiadomienia otrzymanego w dniu 2 września 2021 roku, sporządzonego w Warszawie w dniu 2 września 2021 roku, zgodnie z art. 69 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do organizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, przez AVIVA Otwarty Fundusz Emerytalny Aviva Santander (dalej: AVIVA OFE) powziął informację, o tym że liczba głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy Decora S.A. AVIVA OFE spadła poniżej progu 10% ogólnej liczby głosów.

Przyczyną zmiany udziału w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu Decora S.A. było zbycie akcji Emitenta przez AVIVA OFE w dniu 27 sierpnia 2021 r. Przed zmianą udziału AVIVA OFE posiadało 1.055.839 szt. akcji Decora S.A., co stanowiło 10,01% kapitału zakładowego Emitenta, uprawniających do 1.055.839 głosów na walnym zgromadzeniu Emitenta, co stanowiło 10,01% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Emitenta.

Natomiast po zmianie udziału AVIVA OFE posiadało 1.052.557 szt. akcji Emitenta, stanowiących 9,98% kapitału zakładowego Emitenta, uprawniających do 1.052.557 głosów na walnym zgromadzeniu Emitenta, co stanowiło 9,98% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Emitenta.

W załączeniu do niniejszego raportu Emitent przekazuje do publicznej wiadomości treść w/w zawiadomienia otrzymanego od AVIVA Otwarty Fundusz Emerytalny Aviva Santander.

typ nazwa dokumentu data aktualizacji
2018-09-27 08:26 | Raport bieżący 30/2018 Zawiadomienie_Decora_AVIVA_10%_20210902 02-09-2021

← Powrót