relacje inwestorskie > raporty >

Raport bieżący 21/2018

Raport bieżący 21/2018
Data: 18.06.2018
Godzina: 11:28

Temat:
Zawarcie aneksu do umowy o kredyt w rachunku bieżącym i rachunku walutowym z Bankiem Zachodnim WBK S.A. – zmiana zewnętrznego finansowania o znacznej wartości

 

Podstawa prawna:

Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne

 

Treść raportu:

W związku z przyjęciem przez DECORA S.A. z siedzibą w Środzie Wielkopolskiej (zwanej dalej „Emitentem” lub „Spółką”) Indywidualnych Standardów Raportowania opublikowanych raportem bieżącym numer 39/2016 w dniu 1 lipca 2016 roku Zarząd Spółki na podstawie Części II, Rozdział II pkt. 2 Indywidualnych Standardów Raportowania informuje, że w dniu 18 czerwca 2018 r. Emitent zawarł z Bankiem Zachodnim WBK Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu aneks nr 25 do umowy o kredyt w rachunku bieżącym i rachunku walutowym nr 1418/034/05 z dnia 25.07.2005r. wraz z późniejszymi zmianami (zwany dalej „Aneksem”).

Na mocy Aneksu na dzień 30.06.2019 roku zmieniony został dzień spłaty kredytu, tj. dzień, w którym powinna nastąpić całkowita spłata kredytu i wszelkich innych należności banku wynikających z umowy o kredyt w rachunku bieżącym i rachunku walutowym nr 1418/034/05 z dnia 25.07.2005r. wraz z późniejszymi zmianami lub ostatni dzień okresu wypowiedzenia umowy o kredyt w rachunku bieżącym i rachunku walutowym nr 1418/034/05 z dnia 25.07.2005r. wraz z późniejszymi zmianami.

Pozostałe istotne warunki umowy o kredyt w rachunku bieżącym i rachunku walutowym nr 1418/034/05 z dnia 25.07.2005r. wraz z późniejszymi zmianami, pozostają bez zmian. Warunki umowy nie odbiegają od warunków przyjętych dla tego typu umów.

Wartość przyznanego Emitentowi limitu wierzytelności przekracza 10% kapitałów własnych Grupy Kapitałowej Emitenta w Poprzednim roku obrotowym. Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne

← Powrót