relacje inwestorskie > raporty >

Raport bieżący 21/2016

Raport bieżący 21/2016

Temat:
Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy w dniu 27 kwietnia 2016 r.

 

Podstawa prawna:
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

 

Treść:
Zarząd DECORA S.A. na podstawie §38 ust. 1 pkt 7 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim, w załączeniu do niniejszego raportu podaje do wiadomości treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki DECORA S.A. w dniu 27 kwietnia 2016 r.

Załącznik do RB Treść uchwał podjętych na ZWZA 2016 Spółki DECORA SA

← Powrót