relacje inwestorskie > raporty >

Raport bieżący 20/2021

Raport bieżący 20/2021
Data: 23.08.2021
Godzina: 20:16

Temat:
Zawiadomienie o zajściu zdarzenia, w wyniku którego podmiot stał się posiadaczem akcji dających mniej niż 10% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu spółki publicznej.

Podstawa prawna:
Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie – nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji

Treść raportu:
Zarząd Spółki DECORA S.A. ( Decora S.A. , Emitent ) z siedzibą w Środzie Wielkopolskiej informuje, iż na podstawie zawiadomienia otrzymanego w dniu 23 sierpnia 2021 roku, sporządzonego w Warszawie w dniu 23 sierpnia 2021 roku, zgodnie z art. 69 ust. 1 pkt 2 w związku z art. 87 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do organizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, przez Nationale-Nederlanden Otwarty Fundusz Emerytalny (dalej: NN OFE) powziął informację, o tym że liczba głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy Decora S.A. NN OFE spadła poniżej progu 10% ogólnej liczby głosów.

Przyczyną zmiany udziału w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu Decora S.A. było zbycie akcji Emitenta przez NN OFE w dniu 13 sierpnia 2021 r.
Przed zmianą udziału NN OFE posiadało 1.055.073 szt. akcji Decora S.A., co stanowiło 10,00% kapitału zakładowego Emitenta, uprawniających do 1.055.073 głosów na walnym zgromadzeniu Emitenta, co stanowiło 10,00% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Emitenta.Natomiast po zmianie udziału NN OFE posiadało 1.054.062 szt. akcji Emitenta, stanowiących 9,99% kapitału zakładowego Emitenta, uprawniających do 1.054.062 głosów na walnym zgromadzeniu Emitenta, co stanowiło 9,99% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Emitenta.

W załączeniu do niniejszego raportu Emitent przekazuje do publicznej wiadomości treść w/w zawiadomienia otrzymanego od Nationale-Nederlanden Otwarty Fundusz Emerytalny.

typ nazwa dokumentu data aktualizacji
2018-09-27 08:26 | Raport bieżący 30/2018 Zawiadomienie_Decora_NN_10%_20210823 23-08-2021

← Powrót