relacje inwestorskie > raporty >

Raport bieżący 20/2020

Raport bieżący 20/2020
Data: 19.06.2020
Godzina: 14:28

Temat:         

Rejestracja zmiany Statutu Spółki

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Zarząd Decora Spółka Akcyjna z siedzibą w Środzie Wielkopolskiej („Spółka”) informuje, że w dniu 19 czerwca 2020 r. powziął informację o zarejestrowaniu w dniu 19 czerwca 2020 r., przez Sąd Rejonowy Poznań-Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego zmiany Statutu Spółki, przyjętej uchwałą nr 23 przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki z dnia 29 maja 2020 r. („WZ”).

Zarejestrowana zmiana Statutu Spółki obejmuje:

  1. 14 ust. 6 Statutu Spółki otrzymał nowe, następujące brzmienie:

6. Posiedzenie Rady Nadzorczej może się odbyć bez formalnego zwołania, jeśli wszyscy jej członkowie wyrażą na to zgodę najpóźniej w dniu posiedzenia i potwierdzą to pismem lub za pomocą poczty elektronicznej, bądź złożą podpisy na liście obecności.”;

  1. 14 ust. 8 Statutu Spółki otrzymał nowe, następujące brzmienie:

8. Uchwały Rady Nadzorczej mogą zostać podjęte bez odbycia posiedzenia Rady Nadzorczej w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. Projekty uchwał, które mają być podjęte w tym trybie są przedstawiane wszystkim członkom Rady Nadzorczej przez jej Przewodniczącego, a w przypadku jego nieobecności, przez Wiceprzewodniczącego.”;

  1. 14 ust. 12 Statutu Spółki otrzymał nowe, następujące brzmienie:

12. Posiedzenia Rady Nadzorczej mogą być prowadzone przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. Z przebiegu głosowania w przedmiotowym trybie sporządza się protokół, który podpisywany jest przez wszystkich uczestników. Przebieg takiego posiedzenia Rady Nadzorczej może być utrwalony na nośniku elektronicznym.”;

  1. Skreślono treść § 14 ust. 10 Statutu Spółki w brzmieniu:

„10. Podejmowanie uchwał w trybie określonym w ust. 8 i 9 nie dotyczy wyboru Przewodniczącego lub Wiceprzewodniczącego, powołania członków Zarządu oraz odwołania lub zawieszania w czynnościach tych osób.”

Uchwałą nr 24 WZ przyjęto tekst jednolity Statutu Spółki uwzględniający ww. zmianę Statutu Spółki.

Pełną treść tekstu jednolitego Statutu Spółki uwzględniającą dokonaną zmianę prezentujemy w załączeniu.

Podstawa prawna: §5 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

typ nazwa dokumentu data aktualizacji
2018-09-27 08:26 | Raport bieżący 30/2018 Statut DECORA S.A.- tekst jednolity 2020-06-19

← Powrót