relacje inwestorskie > raporty >

Raport bieżący 2/2016

Raport bieżący 2/2016

 

Temat:
Żądanie akcjonariusza zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia DECORA S.A.

Podstawa prawna:
Art. 56 ust. 1 pkt 1 ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.

Treść:
Działając na podstawie art. 56 ust. 1 pkt 1 ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, Zarząd Spółki DECORA S.A. z siedzibą w Środzie Wielkopolskiej (zwanej dalej „Spółką” lub „Emitentem”), informuje, że w dniu 22 marca 2016 r. otrzymał od Familiar S.A., SICAV-SIF – spółki prawa Wielkiego Księstwa Luksemburga, zorganizowanej w formie societe anonyme, jako spółki inwestycyjnej o kapitale zmiennym, posiadającej, według jej oświadczenia 9,52 % akcji w kapitale zakładowym Emitenta, żądanie zwołania, na podstawie art. 400 § 1 kodeksu spółek handlowych, nadzwyczajnego walnego zgromadzenia Spółki i umieszczenia określonych spraw w porządku jego obrad, tj.: podjęcia uchwał w przedmiocie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki, przyznania miesięcznego wynagrodzenia członkom Rady Nadzorczej Spółki oraz upoważnienia Zarządu Spółki do nabywania w imieniu spółki jej akcji własnych w celu ich umorzenia.

Przedmiotowy wniosek Familiar S.A., SICAV-SIF wraz ze zgłoszonymi projektami uchwał nadzwyczajnego walnego zgromadzenia stanowi załącznik do niniejszego raportu bieżącego.

Zarząd Spółki informuje, że w chwili obecnej analizuje formalne przesłanki zgłoszonego żądania.
W związku z powyższą analizą Zarząd Spółki wystąpił do wnioskodawcy z pisemna prośbą o uzupełnienie wniosku. Jednocześnie Zarząd Spółki informuje, że po potwierdzeniu przez wnioskodawcę kwestii formalnych związanych ze zgłoszonym żądaniem, Zarząd podejmie wszelkie przewidziane prawem kroki w celu zwołania nadzwyczajnego walnego zgromadzenia zgodnie z ww. żądaniem.

Podstawa prawna: art. 56 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.

typ nazwa dokumentu data aktualizacji
2018-09-27 08:26 | Raport bieżący 30/2018

Famialir żądanie zwołania NWZ spółki Deocra S.A.

24-03-2016

← Powrót