relacje inwestorskie > raporty >

Raport bieżący 2/2015

Raport bieżący 2/2015

Temat:

Rekomendacja Zarządu w sprawie dywidendy za rok 2014.

Podstawa prawna:

Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie – informacje poufne

Treść raportu:

Zarząd Decora S.A. niniejszym informuje, że w dniu 24 marca 2015 r. przekazał Radzie Nadzorczej do zaopiniowania rekomendację w przedmiocie przedstawienia Walnemu Zgromadzeniu propozycji podjęcia uchwały w sprawie pokrycia osiągniętej przez Spółkę Decora S.A. w 2014 roku straty w całości z kapitału zapasowego Spółki.  
W związku z powyższym, Zarząd Spółki nie będzie rekomendował Walnemu Zgromadzeniu podjęcia uchwały w sprawie wypłaty dywidendy za 2014 rok.
Podstawa prawna: art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (tekst jednolity Dz. U. 2013, poz. 1382) oraz § 38 ust. 1 pkt 11 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (tekst jednolity Dz. U. 2014, poz. 133).

← Powrót