relacje inwestorskie > raporty >

Raport bieżący 19/2022

Raport bieżący 19/2022
Data: 13.06.2022
Godzina: 14:50

Temat

Zawarcie umowy o kredyt nieodnawialny przez Emitenta

Podstawa prawna

Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

Treść raportu:

Zarząd Decora S.A. z siedzibą w Środzie Wielkopolskiej („Emitent” ; „Spółka”) na podstawie Części 2, Rozdział I pkt. 3 Indywidualnych Standardów Raportowania opublikowanych raportem bieżącym numer 39/2016 w dniu 1 lipca 2016 r. informuje, że w dniu 13 czerwca 2022 r. spółka zależna AP Plast sp. z.o.o. („AP Plast”) zawarła z BNP Paribas Bank Polski Spółką Akcyjną z siedzibą w Warszawie („Bank”) umowę kredytu inwestycyjnego w walucie wymienialnej na niżej określonych warunkach („Umowa” ; „Kredyt”).

Kredyt został udzielony do maksymalnej kwoty 7.100.000,00 EUR. Środki z Kredytu zostaną przeznaczone na finansowanie lub refinansowanie do 85% kwoty netto nakładów inwestycyjnych objętych inwestycją w podłogi winylowe SPC, obejmującej w szczególności zakup i budowę linii produkcyjnej dla podłóg winylowych SPC („Inwestycja”).

Kredyt zostanie wykorzystany zgodnie z budżetem rzeczowo-finansowym Inwestycji, w okresie do dnia 30 czerwca 2023 r. Wykorzystanie Kredytu nastąpi w walucie kredytu (EUR) lub w innej walucie (PLN, USD). Oprocentowanie Kredytu ma charakter zmienny i jest równe stawce referencyjnej EURIBOR 3M powiększonej o marżę. Spłata Kredytu następować będzie w miesięcznych ratach kapitałowych płatnych w okresie 99 miesięcy.

Zabezpieczenie zobowiązań AP Plast wobec Banku z tytułu Umowy stanowi: (i) oświadczenie Kredytobiorcy o poddaniu się egzekucji w trybie art. 777 §1 pkt 5) Kodeksu postępowania cywilnego co do obowiązku spłaty zobowiązań pieniężnych wynikających z Umowy, do kwoty 10.650.000,00 EUR, (ii) zastaw rejestrowy do najwyższej sumy zabezpieczenia 11.390.000,00 EUR na maszynach i urządzeniach będących przedmiotem Inwestycji; (iii) cesja praw z polisy ubezpieczeniowej na rzecz Banku dotyczącej przedmiotu ww. zastawu rejestrowego, przy czym suma ubezpieczenia nie może być mniejsza niż 35.300.000,00 PLN; (iv) poręczenie według prawa cywilnego do kwoty 10.650.000,00 EUR z terminem obowiązywania do 29 lipca 2033 roku udzielone przez Emitenta.

Pozostałe warunki Umowy nie odbiegają od warunków powszechnie stosowanych w tego typu umowach.

← Powrót