relacje inwestorskie > raporty >

Raport bieżący 18/2023

Raport bieżący 18/2023
Data: 22.06.2023
Godzina: 13:08

Temat:

Informacja o podjęciu przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Decora S.A w dniu 22 czerwca 2023 r. uchwały o wypłacie dywidendy

Podstawa prawna:

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Zarząd Decora S.A. na podstawie §19 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim, niniejszym informuje, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie Decora S.A. zgodnie z art. 395 § 2 pkt. 2 Kodeksu spółek handlowych w dniu 22 czerwca 2023 roku podjęło uchwałę w przedmiocie przeznaczenia kwoty 21.094.126,00 złotych (dwadzieścia jeden milionów dziewięćdziesiąt cztery tysiące sto dwadzieścia sześć złotych 00/100) stanowiącej część wypracowanego przez Spółkę zysku netto w roku obrotowym 2022, do podziału pomiędzy akcjonariuszy w drodze wypłacenia im dywidendy. Dywidenda zostanie akcjonariuszom wypłacona proporcjonalnie do posiadanych akcji.

Jednocześnie Zarząd wskazuje, iż w dniu podjęcia ww. uchwały, Spółka jest właścicielem 150.000 sztuk akcji własnych, przeznaczonych dla celów realizacji programu motywacyjnego. Wykonanie zobowiązania Spółki, zgodnie z dokumentacją tego programu, powinno nastąpić po odbyciu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za rok 2022. W związku z powyższym oraz z treścią art. 364 § 2 Kodeksu spółek handlowych, zakazujących wykonywania praw udziałowych z akcji własnych, akcje te nie będą uczestniczyć w dywidendzie, jeżeli będą akcjami własnymi Spółki na dzień dywidendy, wskazany przez Walne Zgromadzenie, natomiast posiadacze tych akcji będą mieli prawo do uczestnictwa w dywidendzie, jeżeli akcje własne zostaną zbyte przez Spółkę przed dniem dywidendy.

Walne Zgromadzenie ustaliło, że kwota przeznaczona do podziału między akcjonariuszy zostanie podzielona równo pomiędzy liczbę akcji, biorącą udział w dywidendzie, tj. liczbę akcji uprawnionych do udziału w podziale zysku na dzień dywidendy. W przypadku, gdyby kwota dywidendy na akcję nie wyrażała się w pełnych groszach, kwota dywidendy na akcję zostanie zaokrąglona w dół do pełnych groszy. Różnica pomiędzy kwotą 21.094.126,00 zł (dwadzieścia jeden milionów dziewięćdziesiąt cztery tysiące sto dwadzieścia sześć złotych 00/100) przeznaczoną do podziału pomiędzy akcjonariuszy a iloczynem liczby akcji biorących udział w dywidendzie oraz zaokrąglonej w dół do pełnych groszy kwoty dywidendy na akcję zostaje przeznaczona po dniu wypłaty dywidendy na kapitał zapasowy.

Zarząd podaje, że w przypadku zbycia ww. akcji własnych przed dniem dywidendy, dywidendą objętych jest 10.547.063 akcji, zaś w przypadku, gdyby do tego zbycia nie doszło w ww. terminie: 10.397.063 akcji.

W związku z powyższym, dywidenda na akcję będzie wynosić z uwzględnieniem powyżej określonych zasad zaokrągleń:

a) 2,00 zł (dwa złote 00/100)  na jedną akcję w przypadku zbycia przez Spółkę wszystkich akcji własnych przed dniem dywidendy;

b) 2,02 zł (dwa złote 02/100) na jedną akcję w przypadku, gdy nie nastąpi zbycie przez Spółkę akcji własnych przed dniem dywidendy.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Decora S.A. uchwaliło, że datą ustalenia listy akcjonariuszy uprawnionych do dywidendy (tzw. dzień dywidendy) jest dzień 7 lipca 2023 roku, natomiast termin wypłaty ustalonej dywidendy określono na dzień 14 lipca 2023 r.

← Powrót