relacje inwestorskie > raporty >

Raport bieżący 18/2022

Raport bieżący 18/2022
Data: 10.06.2022
Godzina: 15:06

Temat

Zawarcie aneksu do umowy o kredyt w rachunku bieżącym i rachunku walutowym

Podstawa prawna

Art. 17 ust. 1 MAR – informacje  poufne.

Treść raportu:

Zarząd Decora S.A. z siedzibą w Środzie Wielkopolskiej („Emitent”, „Spółka”), na podstawie Części 2, Rozdział I pkt. 3 Indywidualnych Standardów Raportowania opublikowanych raportem bieżącym numer 39/2016 w dniu 1 lipca 2016 r. informuje, że w dniu 10 czerwca 2022 r. Spółka zawarła z Santander Bank Polska S.A. z siedzibą w Warszawie („Bank”) aneks nr 33 (zwany dalej „Aneksem”) do umowy nr 1418/034/05 o kredyt w rachunku bieżącym i rachunku walutowym z dnia 25.07.2005 r., wraz z późniejszymi zmianami (zwanej dalej „Umową”).

Na mocy Aneksu zwiększono limit wykorzystania kredytu w rachunku bieżącym i rachunku walutowym do kwoty 42.000.000 PLN oraz zmieniony został dzień w którym powinna nastąpić całkowita spłata wszelkich należności Banku wynikających z Umowy na dzień 30.06.2023 r.

Katalog zabezpieczeń wierzytelności Banku wynikających z Umowy uległ zawężeniu. Zabezpieczeniem wierzytelności Banku wynikających z Umowy są:

1) hipoteka umowna łączna kaucyjna do kwoty najwyższej 22.000.000,00 PLN ustanowiona na rzecz Banku na należącej do Spółki nieruchomości, znajdującej się w Środzie Wielkopolskiej przy ul. Prądzyńskiego,

2) przelew wierzytelności na rzecz Banku z tytułu umowy ubezpieczenia budynków/budowli na ww. nieruchomości w kwocie nie niższej niż 22.000.000,00 PLN.

Ponadto Spółka zobowiązana jest do złożenia oświadczenia o poddaniu się egzekucji w trybie art. 777 § 1 Kodeksu postępowania cywilnego do kwoty stanowiącej równowartość 150% kwoty limitu,  to jest do kwoty 63.000.000,00 PLN.

Pozostałe warunki Aneksu nie odbiegają od warunków powszechnie stosowanych w tego typu umowach.

← Powrót