relacje inwestorskie > raporty >

Raport bieżący 18/2016

Raport bieżący 18/2016

Temat:
Zakup akcji emitenta przez członka Rady Nadzorczej emitenta.

Podstawa prawna:
Art. 160 ust. 4 Ustawy o obrocie – informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych

Treść raportu:
Zarząd Spółki DECORA S.A. z siedzibą w Środzie Wielkopolskiej informuje, iż na podstawie zawiadomienia otrzymanego w dniu 04 kwietnia 2016 r. sporządzonego zgodnie z art. 160 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, powziął informację o nabyciu akcji Spółki DECORA S.A. przez członka Rady Nadzorczej emitenta.

 

Z przekazanej informacji wynika, iż w/w osoba w dniu 31 marca 2016r. dokonała zakupu 20.000 sztuk akcji zwykłych na okaziciela Spółki DECORA S.A. z siedzibą w Środzie Wielkopolskiej, w cenie 10,50 zł za jedną akcję.
Transakcje zostały dokonane w trybie sesyjnym na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.
Osoba zobowiązana do przekazania informacji nie wyraziła zgody na publikowanie swoich danych osobowych.

← Powrót