relacje inwestorskie > raporty >

Raport bieżący 17/2022

Raport bieżący 17/2022
Data: 6.06.2022
Godzina: 16:30

Temat:

Wzrost szacowanych kosztów inwestycji

Podstawa prawna:

Art. 17 ust. 1 Rozporządzenia MAR – informacje poufne.

Treść raportu:

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 2/2022 z dnia 9 lutego 2022 roku, Zarząd Decora S.A. („Spółka”) informuje, że Rada Nadzorcza Spółki wyraziła w dniu 06 czerwca 2022 roku zgodę na zwiększenie ryczałtowej wartości wydatków ponoszonych na inwestycję w podłogi winylowe SPC do kwoty netto w wysokości 50.000.000 zł (słownie: pięćdziesiąt milionów złotych 00/100).  Jednocześnie Rada Nadzorcza Spółki wyraziła zgodę na zaciągnięcie przez kredytu przez spółkę realizującą ww. Inwestycję, będącą spółką zależną Emitenta, tj. AP Plast sp. z o.o., do kwoty ww. wydatków.

Pozostałe informacje dotyczące inwestycji pozostają bez zmian.

Szczegółowa podstawa prawna:

Podstawa prawna: art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 596/2014 w sprawie nadużyć na rynku oraz uchylającego dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE (Dz. U. UE. L. 2014.173.1)

 

← Powrót