relacje inwestorskie > raporty >

Raport bieżący 17/2020

Raport bieżący 17/2020
Data: 29.05.2020
Godzina: 15:47

Temat :

Informacja o podjęciu przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Decora S.A w dniu 29 maja 2020 r. uchwały o wypłacie dywidendy

Podstawa prawna:

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Zarząd Decora S.A. na podstawie §19 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim, niniejszym informuje, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie Decora S.A. zgodnie z art. 395 §2 pkt. 2 Kodeksu spółek handlowych w dniu 29 maja 2020 roku podjęło uchwałę
w przedmiocie przeznaczenia kwoty w kwocie 15.820.594,50 zł (piętnaście milionów osiemset dwadzieścia tysięcy pięćset dziewięćdziesiąt cztery złote 50/100) stanowiącej część wypracowanego przez Spółkę zysku netto w roku obrotowym 2019, do podziału pomiędzy akcjonariuszy w drodze wypłacenia im dywidendy. Dywidenda zostanie akcjonariuszom wypłacona proporcjonalnie do posiadanych akcji, tj. w wysokości 1,50 zł (jeden złoty 50/100) na jedną akcję.

Zarząd podaje, że dywidendą objętych jest 10.547.063 akcji.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Decora S.A. uchwaliło, że datą ustalenia listy akcjonariuszy uprawnionych do dywidendy (tzw. dzień dywidendy) jest dzień 10 czerwca 2020 roku, natomiast termin wypłaty ustalonej dywidendy określono na dzień 24 czerwca 2020 r.

← Powrót