relacje inwestorskie > raporty >

Raport bieżący 17/2018

Raport bieżący 17/2018
Data: 24.04.2018
Godzina: 18:50

Temat:
Wybór firmy audytorskiej do przeprowadzenia ustawowego badania sprawozdań finansowych za rok obrotowy 2018 i 2019

Podstawa prawna:

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Zarząd DECORA S.A. z siedzibą w Środzie Wielkopolskiej („Spółka”), działając na podstawie § 5 ust. 1 pkt 19 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących
i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim informuje, że w dniu 24 kwietnia 2018 roku Rada Nadzorcza Spółki podjęła uchwałę
o wyborze firmy audytorskiej do przeprowadzenia ustawowego badania sprawozdań finansowych, z którym ma zostać zawarta umowa o przeprowadzenie ustawowego badania jednostkowego sprawozdania finansowego DECORA S.A. za okres od 1.01.2018 r. do 31.12.2018 r. oraz od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r. i badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej DECORA za okres od 1.01.2018 r. do 31.12.2018 r. oraz od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r., oraz o dokonanie przeglądu jednostkowego śródrocznego sprawozdania finansowego DECORA S.A., za okres od 1.01.2018 r. do 30.06.2018 r. oraz od 1.01.2019 r. do 30.06.2019, oraz o dokonanie przeglądu skonsolidowanego śródrocznego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej DECORA za okres od 1.01.2018 r. do 30.06.2018 r. oraz od 1.01.2019 r. do 30.06.2019 r. Stosownie do treści § 25 powołanego wyżej rozporządzenia Ministra Finansów, Spółka informuje, iż:

1. do przeprowadzenia badania wybrano: Deloitte Audyt spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa z siedzibą w Warszawie (kod pocztowy 00-133), Al. Jana Pawła II nr 22, wpisana pod numerem KRS 0000446833 do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla M. St. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego. 

Wskazana firma audytorska jest uprawniona do przeprowadzania ustawowego badania sprawozdań finansowych, zgodnie z ustawą z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym (Dz. U. z 2017, poz. 1089, z późniejszymi zmianami) i jest wpisana na listę firm audytorskich Krajowej Rady Biegłych Rewidentów pod nr 4197.

2. Wyboru firmy audytorskiej do przeprowadzenia badania sprawozdań finansowych dokonano w dniu 24 kwietnia 2018 roku.

3. Spółka korzystała z usług Spółki Deloitte Audyt spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa z siedzibą w Warszawie (kod pocztowy 00-133), Al. Jana Pawła II nr 22, wpisaną pod numerem KRS 0000446833 do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla M. St. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, w zakresie przeglądu jednostkowego sprawozdania finansowego DECORA S.A. za I półrocze 2017 r. i przeglądu skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej DECORA za I półrocze 2017 r. oraz badania jednostkowego sprawozdania finansowego DECORA S.A. za rok 2017 i badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej DECORA za rok 2017, oraz w zakresie przeglądu jednostkowego sprawozdania finansowego DECORA S.A. za I półrocze 2016 r. i przeglądu skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej DECORA za I półrocze 2016 r. oraz badania jednostkowego sprawozdania finansowego DECORA S.A. za rok 2016 i badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej DECORA za rok 2016, a także w zakresie przeglądu jednostkowego sprawozdania finansowego DECORA S.A. za I półrocze 2013 r. i przeglądu skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej DECORA za I półrocze 2013 r. oraz badania jednostkowego sprawozdania finansowego DECORA S.A. za rok 2013 i badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej DECORA za rok 2013. Spółka korzystała ponadto z usług Spółki Deloitte Audyt Spółka z organiczną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie kod pocztowy: 00-854) przy Al. Jana Pawła II 19, o kapitale zakładowym w wysokości 100 000,00 złotych wpisaną pod numerem KRS 0000031236 do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego w wyniku przekształcenia której powstała wybrana firma audytorska, w zakresie dokonania przeglądu jednostkowego sprawozdania finansowego DECORA S.A. za I półrocze 2012 r. i przeglądu skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej DECORA za I półrocze 2012 r. oraz o dokonania badania jednostkowego sprawozdania finansowego DECORA S.A. za rok 2012 i badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej DECORA za rok 2012.

4. Organem dokonującym wyboru firmy audytorskiej do przeprowadzenia ustawowego badania sprawozdań finansowych Spółki jest Rada Nadzorcza. Rada Nadzorcza Spółki DECORA S.A. dokonała wyboru firmy audytorskiej do przeprowadzenia ustawowego badania sprawozdań finansowych, po uzyskaniu rekomendacji Komitetu Audytu DECORA S.A. zgodnie z obowiązującymi przepisami, regulacjami wewnętrznymi i normami zawodowymi.

5. Umowa z wybraną firmą audytorską ma zostać zawarta na okres dokonania ustawowego badania jednostkowego sprawozdania finansowego DECORA S.A. za okres od 1.01.2018 r. do 31.12.2018 r. oraz od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r. i badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej DECORA za okres od 1.01.2018r. do 31.12.2018r. i od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r., oraz przeglądu jednostkowego śródrocznego sprawozdania finansowego DECORA S.A., za okres od 1.01.2018 r. do 30.06.2018 r. i od 01.01.2019 r. do 30.06.2019 r., oraz dokonania przeglądu skonsolidowanego śródrocznego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej DECORA za okres od 1.01.2018 r. do 30.06.2018 r. i od 01.01.2019 r. do 30.06.2019 r.

← Powrót