relacje inwestorskie > raporty >

Raport bieżący 17/2016

Raport bieżący 17/2016

Temat:
Zakup akcji emitenta przez członka Rady Nadzorczej emitenta.

Podstawa prawna:
Art. 160 ust. 4 Ustawy o obrocie – informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych

Treść raportu:
Zarząd Spółki DECORA S.A. z siedzibą w Środzie Wielkopolskiej informuje, iż na podstawie zawiadomienia otrzymanego w dniu 1 kwietnia 2016 r. sporządzonego zgodnie z art. 160 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, powziął informację o nabyciu akcji Spółki DECORA S.A. przez członka Rady Nadzorczej emitenta.

Z przekazanej informacji wynika, iż w/w osoba w dniach 29, 30, 31 marca 2016 r. dokonała zakupu łącznie   353.268 sztuk akcji zwykłych na okaziciela Spółki DECORA S.A. z siedzibą w Środzie Wielkopolskiej,
w następujących wolumenach i cenach:

•    w dniu 29.03.2016 – 112.978 sztuk, w średniej cenie 10,48 zł za jedną akcję
•    w dniu 30.03.2016 – 50.215 sztuk, w średniej cenie 10,50 zł za jedną akcję
•    w dniu 31.03.2016 – 190.075 sztuk, w średniej cenie 10,50 zł za jedną akcję

Transakcje zostały dokonane w trybie sesyjnym na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

Osoba zobowiązana do przekazania informacji nie wyraziła zgody na publikowanie swoich danych osobowych.

← Powrót