relacje inwestorskie > raporty >

Raport bieżący 16/2022

Raport bieżący 16/2022
Data: 6.06.2022
Godzina: 16:29

Temat:
Wybór firmy audytorskiej do przeprowadzenia ustawowego badania sprawozdań finansowych za rok obrotowy 2022 i 2023

Podstawa prawna:

Art. 17 MAR

Treść raportu:

Zarząd DECORA S.A. z siedzibą w Środzie Wielkopolskiej („Spółka”), informuje, że w dniu 06 czerwca 2022 roku Rada Nadzorcza Spółki podjęła uchwałę o wyborze firmy audytorskiej do przeprowadzenia ustawowego badania sprawozdań finansowych, z którym ma zostać zawarta umowa o przeprowadzenie ustawowego badania jednostkowego sprawozdania finansowego DECORA S.A. za okres od 1.01.2022 r. do 31.12.2022 r. oraz od 01.01.2023 r. do 31.12.2023 r. i badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej DECORA za okres od 1.01.2022 r. do 31.12.2022 r. i od 01.01.2023 r. do 31.12.2023 r., oraz przeglądu jednostkowego śródrocznego sprawozdania finansowego DECORA S.A., za okres od 1.01.2022 r. do 30.06.2022 r. i od 01.01.2023 r. do 30.06.2023 r., oraz dokonania przeglądu skonsolidowanego śródrocznego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej DECORA S.A. za okres od 1.01.2022 r. do 30.06.2022 r. i od 01.01.2023 r. do 30.06.2023 r. Jednocześnie, Spółka informuje, iż:

  1. do przeprowadzenia badania wybrano:

Grant Thornton Polska Sp. z o.o., sp.k z siedzibą w Poznaniu (kod pocztowy 61-131), ul. ul. Abpa A. Baraniaka 88E, wpisana pod numerem KRS 0000407558 do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu; VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego.

Wskazana firma audytorska jest uprawniona do przeprowadzania ustawowego badania sprawozdań finansowych, zgodnie z ustawą z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1415 z późn. zm.) i jest wpisana na listę firm audytorskich Krajowej Rady Biegłych Rewidentów pod nr 4055

  1. Wyboru firmy audytorskiej do przeprowadzenia badania sprawozdań finansowych dokonano w dniu 06 czerwca 2022 roku.
  2. Spółka nie korzystała wcześniej z usług Grant Thornton Polska Sp. z o.o., sp.k z siedzibą w Poznaniu.
  3. Organem dokonującym wyboru firmy audytorskiej do przeprowadzenia ustawowego badania sprawozdań finansowych Spółki jest Rada Nadzorcza. Rada Nadzorcza Spółki DECORA S.A. dokonała wyboru firmy audytorskiej do przeprowadzenia ustawowego badania sprawozdań finansowych, po uzyskaniu rekomendacji Komitetu Audytu Decora S.A. zgodnie z obowiązującymi przepisami, regulacjami wewnętrznymi i normami zawodowymi.
  4. Umowa z wybraną firmą audytorską ma zostać zawarta na okres dokonania ustawowego badania jednostkowego sprawozdania finansowego DECORA S.A. za okres od 1.01.2022 r. do 31.12.2022 r. oraz od 01.01.2023 r. do 31.12.2023 r. i badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej DECORA za okres od 1.01.2022 r. do 31.12.2022 r. i od 01.01.2023 r. do 31.12.2023 r., oraz przeglądu jednostkowego śródrocznego sprawozdania finansowego DECORA S.A., za okres od 1.01.2022 r. do 30.06.2022 r. i od 01.01.2023 r. do 30.06.2023 r., oraz dokonania przeglądu skonsolidowanego śródrocznego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej DECORA S.A. za okres od 1.01.2022 r. do 30.06.2022 r. i od 01.01.2023 r. do 30.06.2023 r.

← Powrót