relacje inwestorskie > raporty >

Raport bieżący 16/2021

Raport bieżący 16/2021
Data: 14.06.2021
Godzina: 15:42

Temat:

Zawarcie umowy o generalne wykonawstwo budowy hali magazynowej z budynkiem biurowo-socjalnym wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną

Podstawa prawna:

Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

Treść raportu:

Zarząd Decora S.A. („Spółka”) w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 33/2020 z 30 listopada 2020 r. informuje, iż w dniu 14 czerwca 2021 roku Spółka zawarła z Rex-Bud Budownictwo Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością S.K.A. z siedzibą w Łodzi („Wykonawca”) umowę („Umowa”), na podstawie której Wykonawca przyjął do wykonania roboty budowlane w formule „zaprojektuj i wybuduj” w zakresie „pod klucz”, polegające na kompleksowym zaprojektowaniu i wybudowaniu hali magazynowej o powierzchni ok. 23.000 m2 z budynkiem biurowo-socjalnym o powierzchni zabudowy 460 m2, budynkiem portierni wraz z konieczną infrastrukturą techniczną wewnętrzną i zewnętrzną na nieruchomości obejmującej działkę położoną w Środzie Wlkp., o nabyciu której Spółka informowała w ww. raporcie bieżącym nr 33/2020.

Wynagrodzenie netto za wykonanie robót budowlanych i prac projektowych Strony ustaliły w formie ryczałtu na kwotę netto: 39.242.674 zł (słownie złotych: trzydzieści dziewięć milionów dwieście czterdzieści dwa tysiące sześćset siedemdziesiąt cztery 00/100) powiększoną o odpowiedni podatek VAT. Wynagrodzenie jest sztywne i zawiera wszelkie koszty związane z wykonaniem robót budowlanych i prac projektowych i nie podlega zwiększeniu, chyba że zajdzie konieczność wykonania robót dodatkowych lub zamiennych. Wynagrodzenie płatne jest w terminach szczegółowo określonych w Umowie, zależnych od wykonania poszczególnych etapów prac objętych Umową.

Obowiązki Wykonawcy, przyjęte na podstawie Umowy obejmują m. in.: wykonanie prac projektowych, realizację robót budowlanych wraz z uzyskaniem  ostatecznej decyzji o pozwoleniu na użytkowanie, uzyskanie wszelkich koniecznych opracowań, uzgodnień, pozwoleń, decyzji, wykonanie wszelkich dostaw i montażu elementów wyposażenia niezbędnego do przeprowadzenia robót budowlanych, uprzątnięcie terenu budowy, nabycie i dostarczenie na koszt Wykonawcy materiałów niezbędnych do wykonania Umowy.

Rozpoczęcie robót budowlanych nastąpi zgodnie z Umową w terminie 7 dni po otrzymaniu prawomocnej decyzji o pozwoleniu na budowę , zaś przejęcie placu budowy przez Wykonawcę w terminie do dnia 15 lipca 2021 roku. Termin zakończenia robót, rozumiany jako termin podpisania protokołu odbioru końcowego został określony na 31 marca 2022 roku. Zmiana tego terminu może nastąpić jedynie w przypadkach szczegółowo określonych w Umowie.

Poza wynagrodzeniem wskazanym powyżej, Spółka zamówi wykonanie przez Wykonawcę instalacji tryskaczowej. Maksymalne wynagrodzenie z tego tytułu wyniesie: za wykonanie instalacji tryskaczowej międzyregałowej kwotę 3 906 000 zł oraz za wykonanie instalacji tryskaczowej podstropowej kwotę 2 062 500 zł, każdorazowo powiększone o podatek od towarów i usług. Ponadto strony przewidziały opcjonalne maksymalne wynagrodzenie za przewietrzenie hali przez wentylację w wysokości 131 000 zł (słownie złotych: sto trzydzieści jeden tysięcy 00/100).

Jako zabezpieczenie prawidłowego wykonania Umowy, Strony przewidziały, że Wykonawca: (a) przedstawi najpóźniej w terminie 14 dni od podpisania Umowy gwarancję bankową lub ubezpieczeniową stanowiącą zabezpieczenie prawidłowego wykonania Umowy, wystawioną na rzecz Zamawiającego, o treści zaakceptowanej przez Zamawiającego, na kwotę odpowiadającą 10% łącznego wynagrodzenia ryczałtowego netto, wynagrodzenia za wykonanie instalacji tryskaczowejoraz za przewietrzenie hali, o których mowa powyżej, ważną w okresie od dnia wystawienia do dnia odbioru końcowego plus 30 dni – na zabezpieczenie roszczeń odszkodowawczych Spółki w stosunku do Wykonawcy, powstałych z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania prac objętych Umową; w przypadku opóźnienia w przeprowadzeniu odbioru końcowego, Wykonawca zobowiązany jest do stosownego przedłużenia gwarancji; (b) przedstawi najpóźniej w terminie 14 dni od daty odbioru końcowego gwarancję usunięcia wad i usterek o treści zaakceptowanej przez Zamawiającego, na okres 60 miesięcy,  stanowiącą zabezpieczenie roszczeń odszkodowawczych Spółki w stosunku do Wykonawcy powstałych z tytułu nieusunięcia lub nienależytego usunięcia wad i/lub usterek robót budowlanych, która będzie opiewała na kwotę odpowiadającą 5% łącznego ostatecznego wynagrodzenia netto wynikającego z Umowy.

W przypadku nieprzedstawienia gwarancji, Zamawiający będzie uprawniony do zatrzymania kwoty zabezpieczenia z faktur wystawianych za każdy etap realizacji robót  w wysokości 10% wartości wynagrodzenia netto z każdej z tych faktur tytułem prawidłowego wykonania Umowy.

Wykonawca udzielił gwarancji na wykonane roboty budowlane na okres  od 2 do 10 lat – w zależności od ich rodzaju, , licząc od daty podpisania protokołu odbioru końcowego.

Na warunkach przewidzianych w Umowie, Spółce przysługuje prawo do odstąpienia od Umowy, w terminie do 45 dni od wystąpienia podstawy takiego odstąpienia.

Wykonawca zobowiązany jest do zapłaty na rzecz Spółki kar umownych za każdy dzień opóźnienia za: (a) opóźnienie w rozpoczęciu robót budowlanych, (b) opóźnienie w zakończeniu realizacji przedmiotu Umowy, (c) opóźnienie w realizacji obowiązku uprzątnięcia placu budowy, (d) opóźnienie w usunięciu wad lub usterek robót budowlanych, które uniemożliwiają lub istotnie utrudniają korzystanie z obiektu lub zagrażają życiu lub zdrowiu ludzkiemu, stwierdzonych w okresie gwarancji (e) opóźnienie w usunięciu pozostałych wad i usterek stwierdzonych w okresie gwarancji. Ponadto Wykonawca zobowiązany jest do zapłaty kary umownej w przypadku odstąpienia przez Spółkę od Umowy ze wskazanych w Umowie powodów.

Kary umowne podlegają łączeniu. Suma kar umownych nie może przekroczyć 15% wskazanego powyżej wynagrodzenia ryczałtowego netto.

Pozostałe warunki Umowy nie odbiegają od innych podobnych umów.

Jednocześnie Spółka informuje, że szacowane całkowite koszty realizacji inwestycji wyniosą 60,1 mln zł netto.

← Powrót