relacje inwestorskie > raporty >

Raport bieżący 16/2018

Raport bieżący 16/2018
Data: 24.04.2018
Godzina: 18:39

Temat:
Wybór członka Rady Nadzorczej – Andrzej Tomaszewski

Podstawa prawna:
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Treść:
Zarząd DECORA S.A. na podstawie §5 ust. 1 pkt 22 w zw. z § 28 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim, niniejszym informuje, że w dniu 24 kwietnia 2018 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki DECORA S.A. podjęło uchwałę o powołaniu w skład Rady Nadzorczej Spółki Pana Andrzeja Tomaszewskiego i powierzeniu mu funkcji Członka Rady Nadzorczej.

Pan Andrzej Tomaszewski posiada wykształcenie wyższe (mgr pedagogiki), ukończył studia na Wydziale Nauk Społecznych Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu. Andrzej Tomaszewski ukończył także Studium Podyplomowe Resocjalizacji. Andrzej Tomaszewski ukończył również Wojewódzki Ośrodek Metodyczny KOIW w Poznaniu oraz kurs z zakresu prawa upadłościowego.
Przebieg kariery zawodowej
od 1991    Własna działalność gospodarcza – Agencja Pośrednictwa Finansowego z siedzibą w Słupi Wielkiej
w 1991
w 1991    Szkoła Podstawowa w Słupi Wielkiej – Nauczyciel
1989 – 1991    Wojewódzki Ośrodek Metodyczny w Poznaniu – Doradca Metodyczny
1987 – 1989    Kuratorium Oświaty i Wychowania w Poznaniu – Wizytator Metodyk
1987 – 1988    Szkoła Podstawowa w Słupi Wielkiej – Pedagog Środowiskowy
1984 – 1987    Szkoła Podstawowa w Słupi Wielkiej – Dyrektor
1982 – 1984    Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu – Asystent
1980 – 1982    Akademia Rolnicza w Poznaniu – Asystent
1980       ZMPG Stomil Środa z siedzibą w Środzie Wlkp. – Instruktor
1975 – 1976    Średzki Ośrodek Kultury w Środzie Wlkp. – Instruktor

Pan Andrzej Tomaszewski prowadzi własną działalność gospodarczą – Agencję Pośrednictwa Finansowego z siedzibą w Słupi Wielkiej, w zakresie pośrednictwa finansowego i ubezpieczeń, która to działalność nie jest konkurencyjna w stosunku do działalności wykonywanej w przedsiębiorstwie Emitenta. Andrzej Tomaszewski nie został wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonego na podstawie Ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym. Andrzej Tomaszewski nie pełnił funkcji osób nadzorujących lub zarządzających w podmiotach, które w okresie jego kadencji znalazły się w stanie likwidacji. Andrzej Tomaszewski nie został pozbawiony przez sąd upadłościowy prawa prowadzenia działalności gospodarczej na własny rachunek oraz pełnienia funkcji członka rady nadzorczej, reprezentanta lub pełnomocnika w spółce handlowej, przedsiębiorstwie państwowym, spółdzielni, fundacji lub stowarzyszeniu oraz nie był skazany prawomocnym wyrokiem za przestępstwa określone w przepisach rozdziałów XXXIII- XXXVII Kodeksu Karnego oraz art. 587 i art. 590-591 Kodeksu Spółek Handlowych. Ponowne powołanie Pana Andrzeja Tomaszewskiego w skład Rady Nadzorczej związane jest z wolą Emitenta do korzystania z doświadczenia i wiedzy Pana Andrzeja Tomaszewskiego z zakresu działania Emitenta.  Zgodnie ze złożonym oświadczeniem, wszelka inna działalność wykonywana przez Pana Andrzeja Tomaszewskiego poza przedsiębiorstwem Emitenta nie jest działalnością konkurencyjną w stosunku do działalności wykonywanej w przedsiębiorstwie Emitenta. Pan Andrzej Tomaszewski nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej ani też innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu. Pan Andrzej Tomaszewski nie został wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonego na podstawie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym.

Uchwała  ta będzie obowiązywać z datą zarejestrowania zmiany w KRS przez właściwy sąd rejestrowy.

← Powrót